Vardø – Heksebrenning/ Witch burning, Vardø

 

  Steilneset minnested, – med Heksemonumentet, er til minne om 91 mennesker som ble brent som hekser i perioden 1Vardø heksebrenning 1598 til 1692 i Vardø. Minnestedet består av en minnehall tegnet av den sveitsiske arkitekten Peter Zumthor, samt et flammehus med en skulptur av den fransk-amerikanske kunstneren Louise Bourgeois.
Heksemonumentet ligger i kort gangavstand fra Vardø sentrum, på samme side som Vardøhus festning

Heksebrenning i Norge skjedde fra 1621 og fram til 1692. I alt 80 kvinner brent på bålet. En hundreårs periode fra slutten av 1500-tallet til slutten av 1600-tallet ble henimot 140 mennesker formelt anklaget for en eller annen form for ulovlig trolldomskunst i hele Finnmark. Over 90 mennesker ble funnet skyldig i alvorlig trolldomskriminalitet og fikk lovens strengeste straff; henrettelse på bålet. Rundt halvparten av disse menneskene, de aller fleste vanlige norske kystkvinner, fikk sin dødsdom forkynt i selve Vardø.Vardø heksebrenning 2
Når rettsvesenet i Vardø avsa flere dommer i trolldomssakene enn ellers i regionen, har det nok sammenheng med nærheten til administrasjonsstedet, og med Vardø som sentrum for myndighetsutøvelse. Myndighetene må ha følt trusselbildet sterkest her, i sine umiddelbare nærområder
Heksejakten forløp i intervaller. Store kjedeprosessene med massehenrettelser fant sted i 1621, på 1650-tallet og vinteren 1662/63. Det er ikke tvil om at hele befolkningen ikke bare i Vardø, men i hele Øst-Finnmark kom i direkte eller indirekte berøring med heksehysteriet.
Fjellovergangen før du ankommer Vardø, Domen, ble betegnet som ”heksefjellet”. Der hadde Satan sitt tilholdssted og inngangen til helvete skulle finnes der. En av tilståelsene fra en av de tiltalte kvinnene, 12 år gamle Mari Olsdatter, gikk ut på at hun hadde feiret Sankthansaften på heksefjellet Domen sammen med Satan selv og en rekke andre trollfolk.

 

   Steilneset memory, – with the Witch Monument, commemorates 91 people who were burned as witches in the period 1598 to 1692 in Vardø. The monument consists of a memory hall designed by Swiss architect Peter Zumthor, Vardø heksebrenning 4as well as a flame house with a sculpture by the French-American artist Louise Bourgeois.
The Heksemonument is a short walk from the center of Vardø, on the same side as Vardøhus Fortress

Witch Burning in Norway took place from 1621 until 1692. In all, 80 women burned at the stake. A century period from the late 1500s to the late 1600s was toward 140 people formally accused of any unlawful witchcraft throughout Finnmark. Over 90 people were found guilty of serious crime of witchcraft and got supreme penalty; execution at the stake. Around half of these people, the vast majority of ordinary Norwegian coastal women, received his death sentence declared in the Vardo.
When the judiciary in Vardo rendered several judgments in witchcraft cases than elsewhere in the region, it has enough context of proximity to the application site and with Vardo as the center for the exercise of authority. The authorities must have felt the threat strongest here, in their immediate vicinities
Witch Hunt course in intervals. Store chain processes with mass executions took place in 1621, the 1650s and winter from 1662 to 1663. There is no doubt that the population not only in Vardo, but throughout Eastern Finnmark came in direct or indirect contact with the witch hysteria.
Mountain transition before arriving Vardo, Cathedral, were designated as «witch mountain». Where Satan had their habitat and the entrance to hell would be found there. One of the confessions of one of the accused women, 12 year old Mari Olsdatter, was that she had celebrated Midsummer Eve on witch Domen along with Satan himself and a number of other trolls.
Google trans.

Vardø heksebrenning 3Back to start