Vardø – Tusenårsmerket i Vardø/ Vardø city is Finnmark county’s millennium

Vardø tusenårsmerke 1

  Utgangspunktet for Kultur- og kirkedepartementet, som står bak ideen om tusenårsstedene, var at det skulle være et tusenårssted i hvert fylke, og at disse skulle være på plass innen år 2005. Tusenårsstedet skulle også ses i sammenheng med hundreårsfeiringen for unionsoppløsningen i 1905.
Målet for fylkestusenårsstedene er å bidra til at anlegg, institusjoner, kulturmiljøer, naturområder m.v. av stor historisk, kulturell og miljømessig verdi blir tatt vare på og markert på en særskilt måte.
Tusenårsstedene skal ha en nasjonal kulturell og miljømessig betydning som peker ut over det enkelte fylke. Dette målet sier noe om hva som gjør et sted til tusenårssted i fylket og hvorfor en ønsker å gi stedet denne statusen.
Retningslinjene for utvelgelsen av fylkestusenårsstedene ble fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet og det ble også gitt statlig støtte til tusenårsstedene.
Det var et vilkår for fylkestusenårsstedene at disse skulle ha noe ved seg som har betydning for hele nasjonen. For eksempel vil Høvdingsetet Avaldsnes i Rogaland mellom Nordvegen Historiesenter markere Harald Hårfagres samling av de mindre høvding- eller kongerikene til et kongedømme. Eidsvoll 1814 – Rikspolitisk senter på Eidsvoll i Akershus vil markere den demokratiske styringsformen i landet. Steder som Avaldsnes, Eidsvoll og Petter Dass-museet på Alstahaug er fylkestusenårssteder nettopp fordi de peker ut over det lokalsamfunnet og det fylket hvor de er lokalisert. Folk på alle kanter av landet vil erindre noe fra historietimene som vil gi assosiasjoner om noe felles som peker ut over det enkelte fylke når slike steder nevnes.
Det var to hovedtiltak som staten la vekt på i sin målsetning med tusenårsstedene:
• Ta vare på
• Markere
Ta vare på ved å sette i stand bygninger og kulturlandskap, oppgradering og gjøre stedet lett tilgjengelig for publikum.
Tusenårsstedene skulle også markeres ved et fysisk tiltak, som for eksempel en minneplate, skulptur eller bygning. Andre markeringer kunne være aktiviteter og arrangementer.
Kommunetusenårsstedene
Tusenårsstedene skulle være den fysiske manifestasjonen av tusenårsskiftet og skulle velges gjennom en lokal utvelgesprossess. Stedet kunne være det travle handelstorget, en promenade langs elven, en honnørbrygge eller fergekai, en monumental plass eller et stille sted utafor allfarveg.
I et informasjonsrundskriv fra Kulturdepartementet fra mai 1999 skriver daværende statsråd Anne Enger Lahnstein at Tusenårsstedene skal være et møteplass for ulike brukergrupper knyttet til et nytt eller et eksisterende bygg, anlegg, torg, kulturmiljø, naturområde m.v. Midlene skal fortrinnsvis brukes til å etablere et nytt «sted», eventuelt å oppgradere et eksisterende utover vanlig vedlikehold. For de kommuner som av ulike årsaker ikke finner det hensiktsmessig å etablere et spesielt tusenårssted, vil tilskuddet kunne benyttes til å forskjønne det offentlige rom i kommunen.
Midlene som det her vises til var en støtte på kr. 119 500 som kommunene ble tildelt fra arrangørselskapet Tusenårsskiftet-Norge 2000 AS i økonomisk støtte.
Arrangørselskapet var et heleid statsaksjeselskap, hvis formål var å forberede og gjennomføre markeringen av nytt årtusen og hundreårsjubileet for unionsoppløsningen i 1905.

 

  The basis for the Ministry of Culture, who presented the idea Millennium Sites, was that there would be a millennium in each county, and that these should be in place by 2005. The Millennium site also seen in connection with hundreds celebrations for 1905.
The goal for fylkestusenårsstedene is to contribute to the construction, institutions, cultural communities, natural areas, etc. of great historical, cultural and environmental value are preserved and marked in a special way.
Millennium Sites should have a national cultural and environmental importance as points beyond their respective counties. This measure says something about what makes a place for millennium in the county and why one would want to give the place that status.
The guidelines for the selection of fylkestusenårsstedene was established by the Ministry of Culture and it was also provided state support for Millennium Sites.
It was a condition for fylkestusenårsstedene that these should have something about him that has significance for the whole nation. For example, Chief seat Avaldsnes in Rogaland between Nordvegen History Center mark Harald Fairhair collection of the smaller høvding- or kingdoms a kingdom. Eidsvoll 1814 – policy center at Eidsvold in Akershus will highlight the democratic form of governance in the country. Places like Avaldsnes, Eidsvoll and Petter Dass Museum in Alstahaug is fylkestusenårssteder precisely because they point beyond the local community and the county where they are located. People on all sides of the country will remember something from history lessons that will give associations on a joint pointing beyond the individual county when such places are mentioned.
There were two main measures that the government emphasized in its objective of Millennium Sites:
• Take care of
• Highlight
Take care of by enable buildings and landscapes, upgrade and make the place easily accessible to the public.
Millennium Sites should also be marked by a physical action, such as a commemorative plaque, sculpture or building. Other markings could be activities and events.
Kommunetusenårsstedene
Millennium Sites should be the physical manifestation of the millennium and should be selected through a local utvelgesprossess. The place could be the bustling trading town square, a promenade along the river commend pier or ferry dock, a monumental place or a quiet place Outside the Allfarveg.
In an information circular from the Ministry of Culture from May 1999 Printer then Minister Anne Enger Lahnstein the millennium should be a meeting place for different groups of users related to a new or existing building, construction, plazas, cultural, natural area, etc. The funds will be preferably used to establish a new «place», or upgrading an existing beyond normal maintenance. For those municipalities that for various reasons did not deem it appropriate to establish a special millennium, the grant will be used to beautify public spaces in the municipality.
The funds that the herein by reference was a support on kr. 119 500 municipalities were allocated from organizer company millennium-Norway AS 2000 in financial support.
Organizer The company was a wholly owned government corporation, whose purpose was to prepare and implement the celebration of the new millennium and the centenary of 1905.

Back to start