Vardø – Vardø kirke (church)

  Vardø kirke ligger i Vardø sokn i Varanger prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1958. Kirken har rektangelplan og 432 sitteplasser.
Arkitekt: Eyvind Moestue.
Vardø kirke er en langkirke i betong med lavere og smalere kor, høyt saltak og høyt og spisst skiveformet tårn i vest. Kirken er tegnet av arkitekt Eivind Moestue i et moderne formspråk, og ble tatt i bruk i 1958, etter at den forrige kirken på stedet brant i 1944. I mellomtivardo-kirke-0012den hadde man brukt menighetshuset som midlertidig kirke.

Kirkerommet er treskipet, med høyreiste betongsøyler i overgangen mellom midtskip og de smale sideskipene, og over våpenhuset og inngangspartiet er det orgelgalleri. Det russisk-ortodokse trekorset under galleribrystningen er opprinnelig et gravminne fra rundt 1900 fra en russisk kirkegård.

Altertavlen heter ”Hyllest til skaperverket” og er et stor trekantet felt av keramiske fliser, laget av Margrethe og Jens von der Lippe. Det sentrale motivet i bildet er Jesus, omgitt av ulike symboler for det himmelske og det jordiske: Liljer, fugler, fisker og en due med oljekvist. Til høyre for koråpvardo-kirke-0106ningen henger et maleri som var altertavle i kirken som brant ned i 1944. Bildet er malt av Axel Ender og ble gitt til kirken i 1895.

Kilder:
Rasmussen, Alf Henry: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon, Kirkenær 1993
Skotnes, Roger: Kirke og menighet i Kiberg og Vardø, Vardø 1999.

vardo-kirke-0108

 

  Vardø church located in Vardø parish in the Varanger deanery. It is built of brick and was built in 1958. The church has rectangular plan and 432 seats. Architect: Eyvind Moestue.
Vardø church is a church in concrete with lower and narrower choir, high gable roof and tall and pointed disk-shaped tower in the west.
The church is designed by architect Eivind Moestue in a modern idiom, and was taken in use in 1958 after the previous church on the site burned down in 1944.
In the meantime they used parish house as a temporary church. The churchroom is naves, with towering concrete pillars at the transition between the nave and the narrow side aisles, and over the armory and entrance there is organ gallery.
The Russian Orthodox wooden crvardo-kirke-0109oss during gallery parapet is originally a headstone from around 1900 from a Russian cemetery.

Altarpiece entitled «Tribute to creation» and is a large triangular field of ceramic tiles, made of Margrethe and Jens von der Lippe. The central subject of the photo is Jesus, surrounded by various symbols of the heavenly and the earthly: Lilies, birds, fish and a dove with olive branch.
To the right of the choir screen hangs a painting that was an altarpiece in the church that burned down in 1944. The picture was painted by Axel Ender and was given to the church in 1895.

Sources: Rasmussen, Alf Henry: Our churches. Norwegian church lexicon, Kirkenær 1993 Skotnes, Roger: Church and parishes in Kiberg and Vardø, Vardø 1999.
/kf

»

 

vardo-kirke-0110

 

 

vardo-kirke-0107

 

vardo-kirke-0104

vardo-kirke-0103

vardo-kirke-0102

vardo-kirke-0101

vardo-kirke-0112

vardo-kirke-0111

vardo-kirke-0021

Back to start