Porsanger – Roddenes naturreservat/ Roddenes nature reserve

  Roddenes naturreservat

Å bevare et typisk og vakkert system av strandvoller som viser havets tilbaketrekking etter siste istid

Roddenes naturreservat er lokalisert på østsiden av Porsangerfjorden mellom Lakselv og Børselv.
Strandvollene på Roddenes viser hvordan landet har steget på slutten av og etter siste istid (ca. 10 000 år siden). Under siste istid var Finnmark i likhet med resten av Skandinavia dekket av et mektig snø- og islag. Etter hvert som isen begynte å smelte, lettet trykket fra isbreen og landet begynte sakte å heve seg. De enorme smeltevannsmengdene førte til at havet begynte å stige, men ikke like raskt som landhevingen. Resultatet ble at landet steg opp av havet.
Under isavsmeltningen var det flere perioder med klimaforverringer. Isens tilbaketrekning stoppet da opp, og i noen avgrensede tidsrom kunne den til og med vokse. I disse kalde tidsperiodene steg havet og jordskorpa om lag like raskt. Bølgene fikk da tid på seg til å forme markerte strandvoller som i dag finnes langt over dagens havnivå, slik som på Roddenes.Porsanger roddenes 3
Strandvollene er verdifulle naturdokumenter som er svært sårbare. Innenfor naturreservatet er bl.a. følgende ikke tillatt:

• Å ferdes på annen måte enn til fots
• Å sette opp telt, campingvogn og lignende
• Å felle eller skade bjørkeskogen
• Å grave i strandvollene eller fjerne materialer som stein, grus og sand

Det er anlagt en natursti i reservatet. Naturstien er ca. 2,5 km lang og inneholder 15 poster. Ved siste post er det anlagt en gapahuk og grillplass.

  Roddenes Nature Reserve

To preserve a typical and beautiful system of beach ridges showing ocean withdrawal after the last ice age

Roddenes Nature Reserve is located on the east side of the Porsangerfjord between Lakselv and Børselv.
The beach ridges on Roddenes shows how the land has risen at the end of and following the last ice age (about 10,000 years ago). During the last ice age Finnmark like the rest of Scandinavia  was covered by a great layer of snow and ice. As the ice began to melt, the pressure from the glacier was relieved and the land slowly began to rise. The huge amounts of meltwater caused the sea to begin rising, but not as rapidly as the land was raised. The result was that the land rose from the sea.
During the ice melt there were several periods of climate deterioration. The ice’s recession halted, and in some limited periods of time could even grow. In these cold periods the sea and the earth’s crust rose about as quickly. The ocean waves then had time to shape marked beach ridges which today are far above the current sea level, such as on Roddenes.
The beach ridges are valuable natural objects that are very vulnerable. Within the reserve the following, among other things, is not permitted:

• To travel by other means than on foot
• Setting up tents, caravans and the like
• To fell or damage birchwood
• Digging in beach ridges, or removal of materials such as stone, gravel and sand

There is a nature trail in the reserve. The nature trail is about 1.5 mi long and contains 15 posts. By the last post there is a lean-to and barbecue area.

 

Porsanger roddenes 2