Loppa – Sandland, 5 – 10 min med båt til fiskeplassen / Sandland, 5-10 min by boat to the fishing spot

  I dag har stedet fått sin egen turistatraksjon basert på det fiskeri som har fødd bygda i århundrer. En ny turistbedrift basert på fiskehungrige turister er etablert, og hele sommeren valfarter Europeere til Sandland for å fiske i fjorden. Det er vanskelig å unngå å unngå å få fisk i fjordene og sundene mellom Bergsfjord og Sandland.. Det tar 5-10 minutter med båt ut til de beste fiskeplassene sLoppa - Sandland 3om ligger mellom stedene Bergsfjord og Sandland. Tekst: Ole Martin Rønning.

 

  Today the place got its own tourist attraction based on the fisheries that have fed the village for centuries. A new tourism business based on fish-hungry tourists is established, and all summer pilgrimages Europeans to Sandland for fishing in the fjord. It is hard to avoid to avoid getting fish in the fjords and straits between Bergfjord and Sandland .. It takes 5-10 minutes by boat out to the best fishing spots located between objects Bergfjord and Sandland. Text: Ole Martin Rønning.
Google trans.

 

  Sandland har vært bebodd i mange hundre år. Stedet hadde gode forhold for jordbruk, og fjorden var fiskerik. Det dannet grunnlaget folk behøvde for å slå seg ned. Da man på midten av 1700 tallet begynte å dele ut jord i Finnmark, var allerede stedet befolket av en jordbruk og fiskeribefolkning. EtteLoppa - Sandland 4r andre verdenskrigs brenning, ble husene bygd opp igjen, slik som på de fleste stedene på kysten. Men fra omkring 1970, begynte det å gå tilbake med befolkningen. Til tider manglet stedet fiskemottak, og havneforholdene var utfordrende. Folk begynte å flytte. I dag har stedet fått sin egen turistatraksjon basert på det fiskeri som har fødd bygda i århundrer. En ny turistbedrift basert på fiLoppa - Sandland 2skehungrige turister er etablert, og hele sommeren valfarter Europeere til Sandland for å fiske i fjorden. Det er vanskelig å unngå å unngå å få fisk i fjordene og sundene mellom Bergsfjord og Sandland.. Det tar 5-10 minutter med båt ut til de beste fiskeplassene som ligger mellom stedene Bergsfjord og Sandland.

 

  Sandland has been inhabited for many centuries. The place had good conditions for farming, and the bay was rich in fish. It formed the basis of people needed to settle down. Watching the mid-1700s began to distribute land in Finnmark, was already the place populated by an agricultural and fishery population. After WWII burning, the houses were rebuilt, as in most places on the coast. But from around 1970, it began to return to the population. At times the place lacked fish landing and port conditions were challenging. People began toLoppa - Sandland 1 move. Loppa - Sandland 5Today the place got its own turistatraksjon based on the fisheries that have fed the village for centuries. A new tourism business based on fish-hungry tourists is established, and all summer pilgrimages Europeans to Sandland for fishing in the fjord. It is hard to avoid to avoid getting fish in the fjords and straits between Bergfjord and Sandland .. It takes 5-10 minutes by boat out to the best fishing spots located between objects Bergfjord and Sandland.
Google trans.