Sør-Varanger – John Andreas Savio

  John Andreas Savio (født 28. januar 1902 i Bugøyfjord ved Bugøynes, 60 km vest for Kirkenes, død 9. april 1938 på Ullevål sykehus) var en samisk kunstner. Han var den første samen som fikk sin egen utstilling i Nasjonalgalleriet. Han arbeidet vesentlig med tresnitt. Hans produksjon var forholdsvis stor, ca. 130 tresnitt, noen lino-snitt og et stort antall tegninger.
Han var sønn av sørpolfareren Per Savio. Begge foreldrene døde før han var fylt fire år, og han vokste opp hos sin mors forelKirkenes savio 1dre som drev handelsgården Strimpgården i Bugøyfjord
Han var den første samen som tok utdannelse innen billedkunst på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Kristiania. Han var elev hos Axel Revold i 1921/1922 og 1924/1925. Han fikk stille ut separat for første gang, i 1937 i Paris, og fikk positiv omtale i tidsskriftet L’Illustration.[1]
Han fikk aldri noe kunstnerisk gjennombrudd i sin levetid, men har etter sin død blitt anerkjent som en av de største samiske kunstnerne.
Jon Savio-prisen
John Savio-prisen deles ut hvert annet år, og er opprettet av Bildende Kunstneres Hjelpefond i samarbeid med Samisk Kunstnerforbund og Nordnorsk Kunstmuseum.
John Savio-prisen har som formål å skape oppmerksomhet om kunst med rot i samisk kul¬tur, med utgangspunkt i prisvinnerens kunstnerskap/arbeid. Prisen skal gå til en kunstner med samisk bakgrunn og identitet, som har gjort seg særlig bemerket i kunstfeltet i Norge, enten ved prosjekter som utmerker seg i nyere tid eller ved sitt samlete kunstnerskap. Prisen på 150 000 kroner ble for første gang utdelt i 2015 til kunstneren Geir Tore Holm.

 

  John Andreas Savio (born 28 January 1902 in Bugøyfjord by Bugøynes, 60 km west of Kirkenes, died 9 April 1938 at Ullevaal Hospital) was a Sami artist. He was the first seed that got its own exhibition at the National Gallery. He worked primarily with woodcuts. His production was relatively large, ca. 130 woodcuts, some lino-cuts and a large number of drawings.
He was the son of sørpolfareren Per Savio. Both parents died before he was four years old, and he grew up with his mother’s parents that traded farm Strimpgården in Bugøyfjord
He was the first seed who took a degree in visual arts at the National Academy of the Arts School in Christiania. He was tutored axel revold in 1921/1922 and 1924/1925. He got quiet out separately for the first time in 1937 in Paris, and received a favorable mention in the magazine L’Illustration. [1]
He never received any artistic breakthrough in his lifetime, but after his death has been recognized as one of the biggest Sami artists.
Jon Savio award
John Savio prize is awarded every two years, and are created by Visual Artists Assistance Fund in cooperation with the Sami Artists Association and the North Norwegian Art Museum.
John Savio award aims to create awareness about art with roots in Sami culture, starting with Laureate’s oeuvre / work. The award will go to an artist with a Sami background and identity, which has done particularly noted in the field of art in Norway, either through projects that distinguish themselves in recent times or by his overall oeuvre. The price of 150 000 was first awarded in 2015 to the artist Geir Tore Holm.
Google trans.

  Etter skole i Vardø
Etter Vardø han tilbrakte året 1918-1919 på Kvæfjord Private Middelskole i Borkenes, Kvæfjord i Troms. Så gikk han videre til Bodø Gymnas i Bodø, Nordland, men han bare bodde der for en kort tid før han dro til Oslo for å studere ved Ragna Nielsens skole i 1920. I Oslo tok han også kurs ved Statens håndverks- og kunstindustriskole det året, men han ble syk med tuberkulose og måtte slutte på skolen. Han måtte få en lunge fjernet, og han ble innlagt på sykehus i flere måneder. Han bare så vidt gjenopprettet, og dårlig helse hindret ham for resten av livet. Etter å utvinne gikk han tilbake til Oslo for en kort tid, før han dro tilbake nordover til Finnmark for å prøve å få hans arv fra sin nå døde bestefar. Han fant at mye av pengene hadde gått tapt, men han likevel fått en del penger.

Kunstnerens liv
De neste årene har han reist rundt i Finnmark, noe som gjør utskrifter, tegninger og malerier. På begynnelsen av 1930-tallet reiste han i Vest-Norge og Nord-Norge, han har også gjort noen turer utenfor Norge. I løpet av sitt liv hadde han bare et par utstillinger, to i Tromsø, og en i Paris. Han tilbrakte mye tid å banke på dører prøver å finne kjøpere til sin kunst. Han solgte sine utskrifter veldig billig, bare for å få av. På slutten av sitt liv flyttet han Kirkenes savio 2til Oslo igjen, hvor han levde i fattigdom.

Han «viet sitt arbeid til livet på vidda»
Sykdom foregående død
I løpet av våren 1938 fikk han svært syk med tuberkulose igjen, og han døde på Ullevål sykehus 13. april 1938 i en alder av 36. Han ble gravlagt i Oslo, på Vestre gravlund.

After attending school in VardøKirkenes savio 1
After Vardo he spent the year 1918-1919 in Kvæfjord Private Mediterranean School in Borkenes, Kvæfjord Troms. He then proceeded to Bodø Gymnasium in Bodo, Nordland, but he only stayed there for a short time before he went to Oslo to study at Ragna Nielsen’s school in 1920. In Oslo he also took courses at the Norwegian National Academy of Craft and Art Industry that year but he became ill with tuberculosis and had to quit school. He had to get a lung removed, and he was hospitalized for several months. He barely recovered, and poor health prevented him for the rest of your life. After recovering, he went back to Oslo for a short time, before returning north to Finnmark to try to get his inheritance from his now dead grandfather. He found that much of the money had been lost, but he still had some money.

 

The artist’s life
The next few years, he has traveled around Finnmark, making prints, drawings and paintings. In the early 1930s he traveled in western Norway and northern Norway, he also made some trips outside Norway. During his life he had only a few exhibitions, two in Tromsø, and one in Paris. He spent a lot of time knocking on doors trying to find buyers for their art. He sold his prints very cheap, just to get by. At the end of his life he moved to Oslo again, where he lived in poverty.

He «devoted his work to life on the plateau».
Illness preceding death
In the spring of 1938 he got very sick with tuberculosis, and he died at Ullevål Hospital on 13 April 1938 at the age of 36. HKirkenes savio 4e was buried in Oslo, at Vestre Gravlund.
Google trans.