Sør-Varanger – Kong Oscars kapell

  Kong Oscar IIs kapell ligger ved Grense Jakobselv i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Kapellet ble reist som grensevern mot Russland, etter at russerne ikke hadde respektert den norske grensen etter grenseoppgangen i 1826. Det er ei langkirke i stein med 72 plasser. Det ble vigslet den 26. september 1869 av biskop Fredrik Waldemar Hvoslef, og restaurert i 1992. Arkitekt for kapellet var Jacob Wilhelm Nordan.

Det hadde helt siden Kirkenes Oscars kapell 1den første norske bosettingen i Grense Jakobselv i 1851 vært et ønske blant den norske befolkningen å få et eget kapell. Videre var det etter grenseoppgangen i 1826 fortsatt uenighet mellom norske myndigheter og russiske fiskere om riksgrensen. Etter innrapportering av flere harde konfrontasjoner mellom norsk øvrighet og russiske fiskere, foreslo amtmannen i Finnmark å la et orlogsfartøy fra marinen foreta fiskerioppsynet de månedene fiskeriet foregikk. Innenriksdepartementet ønsket en uavhengig granskning av forholdene og sendte kapteinløytnant Heyerdahl nordover for å sette seg inn i saken. Heyerdahl delte imidlertid ikke amtmannens syn på hvilken løsning som ville være den mest tjenlige, og han foreslo i stedet å reise et kapell ved Grense Jakobselv.

Parallellen til det russisk-ortodokse kapellet i Boris Gleb er slående, ettersom nettopp det hadde vært av avgjørende betydning ved grenseoppgangen i 1826. Et evangelisk-luthersk kapell ville være en udiskuterbar grensemarkering for grensen mellom Sverige-Norge og Russland. Dermed falt den nasjonale sikkerhetspolitikken og Grense Jakobselv-befolkningens interesser sammen. I 1865 ble det bestemt at det skulle bygges et kapell i «Grensen» og samtidig en prestegård. Sommeren 1869 stod det nye kapellet bygget av gråstein ferdig, og i september samme år ble det vigslet av biskop Fredrik Waldemar Hvoslef.

Navnet sitt fikk kapellet først da kong Oscar II besøkte det 4. juli 1873. Til minne om besøket skjenket han kapellet en marmorplate med innskriften: «Kong Oscar II hørte Guds ord her den 4de Juli 1873» og på samisk: «Gonagas Oscar II gulai Ibmel sane dobe dam 4 ad Juli 1873». Samtidig ytret han et ønske om å få kirken oppkalt etter seg. Det ble den selvfølgelig, og det ble laget en navneplate som fortsatt henger over døren. Fordi kapellet på grunn av sin beliggenhet allerede fra begynnelsen av ble et viktig kjennemerke for sjøfolk, og for at det skulle bli enda mer synlig fra sjøen, ble kapellet hvitkalket i 1883 og igjen i 1884. Denne hvitkalkingen ble fjernet i 1969 i forbindelse med kapellets 100 års-jubileum. Alt kirkesølvet ble stjålet under frigjøringen av Finnmark i 1944.

 

  King Oscar II Chapel located in Pasvik valley in Sør-Varanger municipality in Finnmark. The chapel was erected as border protection against Russia, after the Russians had not respected the Norwegian border after border demarcation in 1826. It is a long church in stone with 72 seats. It was consecrated on 26 September 1869 by Bishop Fredrik Waldemar Hvoslef and restored in 1992. The architect for the chapel was Jacob Wilhelm Nordan.

It had since the first Norwegian settlement in Grense Jakobselv in 1851 been a desire among the Norwegian population to get its own chapel. Furthermore, it was for distinction in 1826 still disagreement between the Norwegian authorities and Russian fishermen on the border. After reporting several harsh confrontations between magistrates Norwegian and Russian fishermen, suggested the governor in Finnmark to let a warship of the Navy conduct fisheries inspectorate the months fishery happening. Interior Ministry wanted an independent investigation of the circumstances and sent Lieutenant Commander Heyerdahl north to familiarize themselves with the case. Heyerdahl shared, however, not the Governor’s views on which solution would be the most appropriate and he suggested instead to erect a chapel at Grense Jakobselv.

The parallel to the Russian Orthodox chapel in Boris Gleb is striking, since precisely what had been crucial at border recovery in 1826. An Evangelical-Lutheran chapel would be an indisputable boundary marking the border between Sweden-Norway and Russia. Thus fell the national security and Grense Jakobselv population’s interests together. In 1865, it was decided that it would be built a chapel in the «border» and simultaneously a rectory. Summer of 1869 was the new chapel built of granite finish, and in September the same year was consecrated by Bishop Fredrik Waldemar Hvoslef.

His name got chapel first when King Oscar II visited it on 4 July 1873. In memory of the visit he filled the chapel is a marble plate with the inscription: «King Oscar II heard the word of God here July 4, 1873» and on Sami: «gonagas Oscar II gulai Ibmel sane dobe dam 4 ad July 1873 «. At the same time he uttered a desire to get the church named after him. That was the course and it was made a name plate that still hangs over the door. Because the chapel because of its location from the beginning was an important feature for seafarers, and that it would be even more visible from the sea, the chapel was whitewashed in 1883 and again in 1884. This white liming was removed in 1969 in connection with the chapel 100th anniversary. All church silver was stolen during the liberation of Finnmark in 1944.
Google trans.

 

Kirkenes Oscars kapell 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkenes Oscars kapell 6

Kirkenes Oscars kapell 2