Sør-Varanger – Andersgrotta

  Arbeidet med tilfluktsrommet Andersgrotta startet høsten 1941. Det var ingeniør Anders Elvebakk som ledet arbeidet, og som dermed var opphavet til navnet Andersgrotta. Den første tunnelen ble sprengt fra Tellef Dahlsgt., og arbeidet pågikk gjennom hele krigen.

Kirkenes andersgrotta 2I det nedbrente Kirkenes fikk Andersgrotta en sentral plass i de hektiske oktoberdagene i 1944. Allerede ved 3-tiden om natta den 25. oktober ble forhandlingene mellom de russiske styrker og representanter for sivilbefolkningen sluttført i førstehjelpstasjonen i grotta. Utpå dagen den 25. oktober ble det også avholdt formannskapsmøte i de samme «lokaler».

Etter krigen fortsatte arbeidet med å forbedre Andersgrotta. Det ble murt dragere og satt opp betongsøyler for å forsterke grotta. Dette ble gjort som nødsarbeid etter krigen. Andersgrotta var en del av krigs- og atomberedskapen helt fram til begynnelsen av 80-tallet.

I 1990 ble Andersgrotta gjenåpnet for publikum. Her vises en film om Kirkenes i krig, basert på arkivfilm og nyopptak. Filmen har både engels, tysk og norsk tale.
Åpningstider: 15 Juni – 20 August: Fra kl 10.00 – 13.00

Kirkenes andersgrotta 1

  Andersgrotta

Efforts shelter Andersgrotta started in autumn 1941. It was an engineer Anders Elvebakk who led the work, and thus gave rise to the name Andersgrotta. The first tunnel was blasted from Tellef Dahlsgt., And work continued throughout the war.

In the burnt Kirkenes got Andersgrotta a central place in the hectic days of October in 1944. Already at 3 o’clock at night the 25th of October, negotiations between the Russian forces and representatives of civilian population finalized in first aid station in the cave. Later in the day on 25 October, it was also held the Presidency meeting in the same «space».

After the war, continued efforts to improve Andersgrotta. It was bricked girders and set up concrete columns to reinforce the cave. This was done as emergency work after the war. Andersgrotta was part of war and nuclear preparedness till the beginning of the 80s.

In 1990 Andersgrotta reopened to the public. Here a movie about Kirkenes at War, based on archive footage and nyopptak. The film has both angel, German and Norwegian speech.
Hours: June 15 to August 20: From kl 10.00 to 13.00
Google trans.