Sør-Varanger – Russergrensen / Russian border

 

  Russergrensen er en populær betegnelse på riksgrensen mellom Norge og Russland. Den strekker seg 196 kilometer fra Treriksrøysen i Pasvikdalen, der Finland, Norge og Russland treffes, til Grense Jakobselv. To tredeler av grensen går langs elver og vassdrag, i hovedsak Pasvikelva og Jakobselva. GreKirkenes grense 3nselandene Norge og Russland har om lag 230 operative soldater hver langs grensen. 412 grensemerker merker grensen.Kirkenes grense 2

På norsk side blir grenseavtalen fulgt opp av Grenseovervåkningen (Garnisonen i Sør-Varanger), Grensekontroll (Østfinnmark politidistrikt) samt Grensekommissariatet for den norsk-russiske grense. De holder tilsyn med avtaleverket og har jevnlig kontakt med russerne.

Russland hadde fjorten grensestasjoner langs grensen frem til 2006. I 2007 var syv av dem lagt ned. Myndighetene i Norge og Russland forholder seg til grensekonvensjonen av 1826. Den skal sikre at begge har tilgang til grensevassdragene hele veien.

I 2007 hadde en 31 registrerte brudd på grenseavtalen med seksten grenseoverskridelser på norsk side. Per 5. september 2008 hadde en tatt seksten personer på russisk side.

 

  Russian border is a popular term for the border between Norway and Russia. It extends 196 kilometers from Treriksrøysa in Pasvikdalen, where Finland, Norway and Russia meet, the Pasvik. Two-thirds of the border runs along the rivers and waterways, mainly Pasvik river and Jakobselva. Border countries Norway and Russia has about 230 soldiers each operational along the border. 412 boundary marks the border.

On the Norwegian side will limit agreement followed up by Border Surveillance (Garrison of Sør-Varanger), Border (Østfinnmark police) and the Border for the Norwegian-Russian border. They hold an audit of the agreements and have regular contact with the Russians.

Russia had fourteen border posts along the border until 2006. In 2007, seven of them brought down. Authorities in Norway and Russia relate to limit the Convention of 1826. It is to ensure that both have access to such watercourses throughout.

In 2007, a 31 registered violations of the border agreement with sixteen limit violations on the Norwegian side. Per 5th September 2008 had taken sixteen people on the Russian side.
Google trans.

 

  Det ble foretatt grenseoppganger mellom Norge og Russland i 1826 og 1846. I 1847 ble det inngått avtale om grenseoppganger hvert 25. år, og det ble gjennomført slike i 1871 og 1896. Etter første verdenskrig var det Finland og ikke Russland som grenset til Norge, og det ble foretatt en grenseoppgang mellom Norge og Finland i 1925. Etter at Sovjetunionen ble norsk Kirkenes grense 1nabo, ble det foretatt en grenseoppgang i 1947. I 1949 ble det undertegnet en overenskomst om forskjellige forhold ved grensen, inkludert bygging av vannkraftverk i Pasvikelva. I 2009 ble det avtalt mellom Norge og Russland å foreta en ny grenseoppgang. Også den delen av grensen som går over land ble gått over og målt på ny. Grenseoppgangen ble avsluttet med en markering i 2013.Kirkenes russ grense
Den nye grensen behøvde ikke å få anerkjennelse av andre land enn Norge og Russland. Utenriksdepartementet kom dog med presiseringen at oppdraget er å «kontrollere at grensen går der vi har avtalt at den skal gå».

 

  It was undertaken borderlines between Norway and Russia in 1826 and 1846. In 1847 an agreement was signed on borderlines every 25 years and it was completed such in 1871 and 1896. After World War I it was Finland and not Russia that bordered to Norway, and were made of a boundary between Norway and Finland in 1925. After the Soviet Union was Norwegian neighbor, were made of a boundary in 1947. in 1949, it signed an agreement on various aspects of the border, including the construction of hydropower plants in Pasvik river . ] in 2009, it was agreed between Norway and Russia to undertake a new demarcation. Also the part of the border that goes over land was passed and measured again. The borderline ended with a celebration in 2013.

The new border did not need to gain recognition by other countries than Norway and Russia. Foreign Ministry came though with the clarification that the mission is to «ensure that the border is where we have agreed that it should go.»

Google trans.