Måsøy – Selvika

  Selvika er en gammel boplass langs RV 889 mellom Kokelv og Havøysund. Stedet har vært bebodd fra steinalderen og fram til ca 1800 – 1900 . Du finner enda tufter fra boplassene som er bygget i takt med at havet har sunket gjennom tidene. Idag er det et yndet utfartsted for innbyggerne i Måsøy kommune. Det er bygget et betongmonument som inneholder sanitæranlegg, grillplass. Monumentet har bl. a. fått pris for bruk av betong.Måsøy selvika k 8

 

  Selvika is an ancient settlement along the RV 889 between Kokelv and Havøysund. The site has been inhabited from the Stone Age until about 1800-1900. You can even remnants from settlements that have been built in line with the sea has decreased over time. Today it is a popular destination for residents of Måsøy municipality. It’s built a concrete monument containing sanitary facilities, barbecue area. The monument has bl. a. got the price for the use of concrete.

  På Selvika ligger rasteplassen med toalett, sykkelskur og grillplass som har full universell tilgjengelighet. Selvika har den eneste tilgjengelige sandstranden på strekningen mellom Snefjord og Havøysund. Rasteplassen ligger lunt til og er et populært utfartssted for befolkningen i Måsøy kommune på fine sommerdager.

Selvika rasteplass får arkitektpris

Arkitektbyrå Reiulf Ramstad har mottatt arkitekturprisen «Betongtavlen 2013»Måsøy selvika 1

Betongtavlen er en ærespris som gis til byggverk i Norge, «hvor betong er anvendt på en miljømessig,Måsøy selvika utsnitt estetisk og teknisk fremragende måte.» Prisen utdeles av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og Norsk Betongforening (NB) og tildeles etter innstilling av en komité bestående av to medlemmer oppnevnt av NAL og tre oppnevnt av NB. Prisen ble delt ut første gang i 1961.

Betongtavlen 2013 ble tildelt Selvika rasteplass, nær Havøysund. Anlegget får prisen for fremragende arkitektur og førsteklasses bruk av betong.

En kan forvente at anlegget vil være holdbart og kreve minimalt vedlikehold i svært lang tid, ja sågar virkelig bare bli vakrere og vakrere ettersom betongen patineres, sier juryen blant annet i sin uttalelse. – Vi har vunnet betongtavlen 2 år på rad! Det er det ikke andre norske arkitektkontorer som har gjort foruten Sverre Fehn og Lund & Slaatto og vi er stolt av å være i et slikt selskap, sier kontoret i en uttalelse.Måsøy Selvika 5

 

  On Selvika is the picnic area with toilet, bicycle shed and barbecue area that has full universal accessibility. Selvika has the only available sand beach on the stretch between Snefjord and HavøysunMåsøy selvika 3d. Rasteplassen is sheltered and is a popular destination for the people of Måsøy municipality on fine summer days.

Selvika picnic gets architecture award.Måsøy selvika 6
Architects Reiulf Ramstad received Architecture Award «betongtavlen 2013».
The Concrete board is an honorary award given to buildings in Norway, «where concrete is applied in an environmentally, aesthetically and technically outstanding manner.» The price paid by Norwegian Architects Association (NAL) and Norwegian Concrete Association (NB) and is awarded on the recommendation of a committee two members appointed by NAL and three appointed by the NB. The prize was first awarded in 1961.
The Concrete board 2013 was awarded Selvika picnic area, close to Havøysund. The plant receives the prize for outstanding architecture and first use of concrete.
One can expect that the plant will be durable and require minimal maintenance for a very long time, yes even really just become more and more beautiful as concrete patMåsøy selvika 4ina, the jury said in its statement. – We have won concrete board 2 years in a row! There is not other Norwegian architects who have done besides Sverre Fehn and Lund & Slaatto and we areMåsøy selvika 7 proud to be in such company, said the office in a statement.
Architect Ramstad also won «ECCS European Steel Design Awards 2013» for Trollstigroad plateau in Rauma Municipality, More og Romsdal.