Måsøy – Noaidesteinen (stone) i Snefjord

  Den ruver, er mytisk og ligger 6 – 700 meter fra hovedveien i Snefjord. Opp langs Snøfjordelva. En sakkyndig om okkultisme ga et råd: Ha bare gode tanker i hodet når du nærmer deg steinen.

 

  The towers, is mythical and is 6-700 meters from the main road in Snefjord. Up along Snefjord river. An expert on occultism gave an advice: Keep only good thoughts in your mind when you approach the stone.
Google trans.

  Du skal bare ha gode tanker i hodet når du nærmer deg steinen……
  You should only have good thoughts in your head when you approach the stone ……
Måsøy gannstein K 2

  Her har sjøormen buktet seg……..
  At sea serpent wriggled ……..
Måsøy gannstein K 3

  Steinen bærer Noaidens navn; Noaidesteinen. Den er også kalt Gannarsteinen eller Gandkallsteinen. Å Ganne eller å Gande er i følge norsk ordbok å drive trolldom, men ordet brukes gjerne negativt for å beskrive Noaidens virksomhet. En Noadi i norsk oversettelse kunne slik bli en ”Gandkall” og steinens navn ble ”Gandkallsteinen”. Rett nord for steinen ligger et lite fjell som heter Stállčohkka, Stallotoppen. Et sagn forteller at det var en ”Stállu” som bar steinen dit og at det fortsatt finnes merker etter ryggen hans og børebandet han bar den med. Etter tradisjonen er dette en offerstein og den ligger ved Snefjordelva i Måsøy, Finnmark.
Snefjordelva er kort. Den renner bare en kilometers vei fra Snefjordvann til Snefjorden.
Et annet sagn forteller om at Snefjordvann ikke bestandig har vært et vann, men botnene av fjorden. Her bodde sjøormen. Med et stort hode og en lang buktende kropp. Som vi vet har landet i Finnmark hevet seg mye etter at tyngden av innlandsisen ble borte. Kanskje var det da denne sjøormen lå og døste innerst i fjordbotten og ante fred og liten fare. Plutselig oppdaget sjøormen at den ikke lenger var i en fjord, men et vann. Først fikk den panikk. Så ble den sint og til slutt rasende. Den måtte tilbake til havet! Med kurs for fjorden og havet stanga den seg vei gjennom sandbankene så sand, mold og stein spruta. Til slutt nådde den glad og fornøyd fram til havet og ble lykkelig der i fjorden helt til menneskene flytta dit. Derfor bukter og slynger Snefjordelva seg i dag som en orm nedover fra Snefjordvannet til Snefjorden.
Kilde: Arvid Sveen, Mytisk landskap

  The stone carry noaidi name; Noaidesteinen. It is also called Gannarsteinen or Gandkallsteinen. To Ganne or Gande accompanied Norwegian dictionary to witchcraft, but the word is often used negatively for describing noaidi business. A Noadi in Norwegian translation could so become a «Gandkall» and the stone’s name was «Gandkallsteinen». Just north of the stone is a small mountain called Stállčohkka, Stallotoppen. A legend says that it was a «Stállu» who carried the stone there and that there are still traces of his back and the drill band he wore it. According to tradition, this is a sacrificial stone and it is adjacent Snefjord river in Måsøy, Finnmark.
Snefjord river is short. It runs only a kilometer way from Snefjord Water for Snefjord.
Another legend tells that Snefjord Water may not always have been a lake, but the bottoms of the bay. Here lived the sea serpent. With a large head and a long winding body. As we know have landed in Finnmark raised much since the weight of the ice sheet disappeared. Maybe it was when this monster lay dozing head of the fjord botten and ante peace and little danger. Suddenly the sea serpent that it was no longer in a fjord but a water. First got the panic. Then the angry and finally furious. It had to return to the sea! With courses for fjord and sea rod on its way through the sand banks as sand, mold and stone spruta. Finally reached the happy and satisfied until the sea and was happy there in the bay until people moving there. Therefore bays and winds Snefjord river itself today as a worm down from Snefjord water to Snefjord.
Source: Arvid Sveen, Mythical landscape
Google Oversetter