Sør-Varanger – Nordre Namdalen gård, Pasvik

 

  Grenda Namdalen fikk sitt navn etter Namdalen i Nord-Trøndelag, hjemstedet til Jens Chr. Eggen som var den første som slo seg ned her i 1854. Jens var ugift og etter noen år ansatte han Pernille Tollefsdatter som tjenestejente på gården. Namdalingen fant seg likevel ikke til rette på stedet, og etter noen år solgte han gården til Pernille og dro selv til Amerika.

Pernille, som var fra Stor-Elvdal, drev gården alene. Hun slo høyet, hogget ved i skogen og kjørte den fram til gården med okse og rein. I 1869 solgte hun eiendommen videre til Ingebrigt Bersvendsen, som opprinnelig var fra Tynset. Han ryddet ny jord på Namdalen, for både barneflokken og besetningen av nye dyr økte stadig. Familien hadde tilslutt ni barn, som tok navnet Ingebrigtsen. Det var mange ganger stridt å få endene til å møtes. Kontanter skaffet han seg blant annet ved å selge ved til Vadsø og Vardø.

Etter Ingebrigt overtok sønnen Teodor, og en annen av sønnene, Berge, giftet seg og bygde i Namdalen. Deres åtte barn tok navnet Bergersen og to av dem bygde og bosatte seg i Namdalen.

Namdalen slapp heldig unna krigen, men stedets bane ble tilslutt at det aldri kom noen vei dit. Dermed ble Namdalen hengende etter utviklingen, og de yngste flyttet til tettstedene.

Nordre Namdalen gård består av våningshus, fjøs med låve, kombinert smie og badstue, to sjåer og en utedo. En brønn utenfor fjøset ble brukt til dyrene.
Varanger Museum har restaurert uthusene og våningshuset.

  Grenda Namdalen was named after Namdalen in Nord-Trøndelag, the home of Jens Chr. Eggen, who was the first to settle here in 1854. Jens was unmarried and after a few years, he employed Pernille Tollefsdatter as a servant on the farm. Namdalingen nevertheless did not work on the spot, and after a few years he sold the farm to Pernille and went to America himself.

Pernille, who was from Stor-Elvdal, ran the farm alone. She hit the hay, chopped in the woods and drove it to the farm with ox and reindeer. In 1869, she sold the property to Ingebrigt Bersvendsen, originally from Tynset. He cleared new land on Namdalen, for both the children’s flock and the crew of new animals continued to increase. The family had nine children, called Ingebrigtsen. It was often a struggle to make ends meet. He earned cash by selling wood to Vadsø and Vardø.

 

 

 

After Ingebrigt, Teodor took over, and another of the sons, Berge, married and settled in Namdalen. Their eight children were named Bergersen and two of them settled and settled in Namdalen

Namdalen escaped fortunately from the war, but the path of the city ended that there never came any way there. Thus Namdalen became hanging for development, and the youngest moved to the towns.

Nordre Namdalen farm consists of farmhouse, barn with barn, combined smith and sauna, two boats and an outdoor playground. A well outside the barn was used for the animals.
Varanger Museum has restored the outbuildings and the farmhouse.

 

  Veibeskrivelse: RV 885 fra Hesseng. Du kommer til Firkantvannet ca. 20 km fra Hesseng. På høyre side av veien er det en liten parkeringsplass hvor det starter merkede stier. Følg stien merket med blått(cyan).  Følg skiltet vei hvor det står «Namdalen 3 km.» Da går du rett på Nordre Namdalen gård.  Se bildet av startpunkt.

  Directions: RV 885 from Hesseng. You come to Firkantvannet approx. 20 km from Hesseng. On the right side of the road there is a small parking lot where it starts with marked paths. Follow the path marked with blue (cyan). Follow the signposted road where it says «Namdalen 3 km.» Then you go straight to Nordre Namdalen farm. See the image of the starting point.

Startpunkt /Starting point