Sør-Varanger – Skoltesamisk museum/ Skoltesami museum

  Skoltesamer, bare skolter eller østsamer, er en samisk minoritet bosatt i grensetraktene mellom Russland, Finland og Norge (Neiden). Hovedsakelig er de russisk-ortodokse. De fleste skoltesamene er bosatt i og omkring tettstedene Sevettijärvi, Keväjärvi, Nellim i Enare kommune i Finland, og i Neiden i Sør-Varanger kommune i Norge. Skoltene anses for å være urfolk på Kolahalvøya og hører til den østlige gruppen med samer, tatt i betraktning deres språk (skoltesamisk) og tradisjoner. Det finnes anslagsvis 700 skoltesamer, hvorav omkring 400 kan snakke skoltesamisk.

Det østsamiske området bestod av fire siidaer Neiden, Pasvik, Petsjenga og Suenjel.

Som et resultat av «Tartu-avtalen» mellom Finland og Russland (1920), ble skoltesamenes hjemland delt i to: den vestlige delen, Petsamo, ble en del av Finland og den østre delen ble en del av Sovjetunionen. Grensa ble en trussel for hele skoltfolkets identitet ettersom det ble vanskelig for dem å leve som de tradisjonelt hadde gjort, med reinsdrift, jakt og fiske.

Etter vinterkrigen (1939) mistet Finland sin del av Fiskerhalvøya til Sovjetunionen og etter den finske fortsettelseskrigen mistet de Petsamo også. Dette resulterte i at de skolterne som bodde i området ble evakuert til Finland.

St. Trifon av Petsamo konverterte skolterne til kristendommen på 1500-tallet og fortsatt er majoriteten av skolterne medlemmer av Den østlige ortodokse kirke.

Skoltesami, only skolts or easternsami, are a Sami minority resident in the border agreements between Russia, Finland and Norway (Neiden). Mainly they are Russian Orthodox. Most skolt teams live in and around the towns Sevettijärvi, Keväjärvi, Nellim in Enare municipality in Finland, and in Neiden in Sør-Varanger municipality in Norway. The skolts are considered to be indigenous people in the Kolahalvøya and belong to the Eastern group with Sami, considering their language and traditions. There are an estimated 700 skolts, of which about 400 can speak skoltesami-minded.

The East Sami area consisted of four Siidae Neiden, Pasvik, Petsjenga and Suenjel.

As a result of the «Tartu Agreement» between Finland and Russia (1920), the skoltes home country was divided into two: the western part, Petsamo, became part of Finland and the eastern part became part of the Soviet Union. Grensa was a threat to the entire skolte person’s identity as it became difficult for them to live as they traditionally had done, with reindeer hunting, hunting and fishing.

After the winter war (1939), Finland lost its share of the Fishermen’s Peninsula to the Soviet Union and after the Finnish war of continuation, they lost Petsamo as well. As a consequence, the skoltes living in the area were evacuated to Finland.

St. Trifon of Petsamo converted the skoltes to Christianity in the 16th century and still the majority of the schools are members of the Eastern Orthodox Church.

Source: Wikipedia. Google trans.