Sør-Varanger – Treriksrøysa

  Treriksrøys er en varde av stein som markerer punktet der grensene for tre land møtes. Det eneste som skiller denne spesielle grenserøysen ved en treriksgrense fra en ordinær grenserøys er at tre lands riksgrenser møtes i dette punktet og at denne grenserøysen derfor tilhører tre land i stedet for to, og derfor vil bære tre lands symboler. Derav betegnelsen Treriksrøys.Kirkenes trerisksrøysa7

I Norden finnes det to treriksrøyser, og begge ligger langs Norges riksgrense, henholdsvis grensepunktet mellom Norge, Sverige og Finland (sørøst for Skibotn i Troms), og mellom Norge, Finland og Russland (vest for Grensefoss i Pasvikdalen i Finnmark).
Ved treriksrøysen Norge/Finland/Russland (69°03′06,9″N 28°55′45,5″Ø[1]) er det forbudt å bevege seg rundt røysen da kryssing både av Russlands grense og Schengenområdets ytre grense[2] kun er tillatt ved en grensekontroll. Det finnes norske og russiske vakter som overvåker grensen. Det er videre forbudt å fotografere russisk personell eller militært utstyr, eller med teleobjektiver med brennvidde på mer enn 200 mm over grensen. På norsk side blir fotturister som regel fulgt til røysen av grensejegere, for å forhindre ulovlig kryssing av grensen til Russland.
Kilde: Wikipedia

Kirkenes trerisksrøysa4Kirkenes trerisksrøysa5

  Three-Country Cairn is a cairn of stones that marks the point where the borders of three countries meet.The only thing that distinguishes this particular grenserøysen by treriksgrense from an ordinary border point is that three countries national borders meet at this point and that this grenserøysen therefore belongs to three countries instead of two, and therefore will carry three countries symbols. Hence the term Three-Country Cairn. In Scandinavia there are two Treriksrøysa and both located along the country’s frontier, respectively border point between Norway, Sweden and Finland (southeast of Skibotn in Troms) and between Norway, Finland and Russia (west of Grensefoss in Pasvikdalen Finnmark). By Treriksrøysa Norway / Finland / Russia (69 ° 03’06,9 «N 28 ° 55’45,5» E), it is forbidden to move around heap when crossing both the Russian border and the Schengen area external borders only allowed at a border. There are Norwegian and Russian guards who monitor the border. It is also forbidden to photograph Russian personnel or military equipment, or with telephoto lenses with focal lengths of more than 200 mm across the border. On the Norwegian side are trekkers usually followed the heap of limit hunters, to prevent illegal crossing of the Russian border. Source: Wikipedia. Google trans.

Kirkenes trerisksrøysa2

Kirkenes trerisksrøysa3

Kirkenes trerisksrøysa6

 

Kirkenes trerisksrøysa8

Kirkenes trerisksrøysa9