Kvalsund – Stalloen på Kvaløya/ Stalloen on Kvaløya

  Stallo, Stállu (nordsamisk) og Stalo (sørsamisk), også skrevet Stállo, er en mytisk figur som opptrer i ulike roller i samisk folketro. Stallo forekommer særlig i to hovedtyper i eventyr og sagn, enten som menneskeetende troll eller som et gjenferd eller en demon utsendt av en noaide. Stalloer eHammerfest stallo 02r onde og sterkere enn menneskene, men også dummere, og det gjelder ofte å lure dem.

  Stallo, Stállu (Northern Sami) and Stalo (Southern Sami).Stallo, Stállu (Northern Sami) and Stalo (Southern Sami), also Kvalsund stallokjærring 11written Stallo, a mythical figure who appears in different roles in Sami folklore. Stallo occurs especially in two main types of folk tales and legends, either as man-eating troll or as a ghost or a demon sent by a witch. Stallos is evil and stronger than men, but also stupid, and it comes often to fool them.

 

 

 

 

Hammerfest stallo 01

  Kjærringa til Stalloen står på den andre siden av sundet. Stolt og vakker, men dekket av skog tett rundt.
  Hag to Stalloen standing on the other side of the strait. Proud and beautiful, but covered forest tightly around.
Kvalsund stallokjærring 2

 

  Stallo-varianter

Stallo-skikkelsen opptrer i ulike varianter i samiske sagn og eventyr. Tegningen viser Stalo og Kauras, et samisk folkeventyr gjendiktet av svensken P. A. Lindholm på begynnelsen av 1900-tallet og illustrert av John Bauer. Stalo er her en ond kjempe i Storfjellet som blir lurt av samegutten Kauras, flykter og lar siden samene for alltid i være i fred.
Ifølge den samiske forfatteren og reineieren Johan Turi (1854–1936) var stalloer halvt menneske og halvt troll eller djevel. I noen fortellinger er stallo en zombieliknende skikkelse som en noaide, det vil si en samisk trollmann eller sjaman, sender ut for å skade fiendene. Noaiden kan skape slike stalloer av jord og gir dem liv ved å dele litt av sitt eget. Stallo gjør dermed noaiden både farligere og mer sårbar.
I andre sagn og eventyr er Stallo beskrevet som et menneskeliknende troll som spiser småbarn og som barn må passe seg for. Stallo kan også kjøre med en raide eller rekke av mus eller lemen istedenfor kjørerein og besøke menneskene ved juletider. Da kan Stallo bli fremstilt som en variant av Ruohttagallis, julekallen eller julenissen, som kommer med gaver (det nord-samiske ordet for julenisse er juovllastallu). Han kan dessuten minne om en skatteoppkrever som kommer til nordområdene for å hente varer.
Fortellingene om stallo fungerer som en måte å videreføre kunnskap, framvisning av ønsket aktivitet eller oppførsel til ulike samiske mytologiske figurer i kontrast til den ville og brutale framferden til stallo. Dette blir ofte sett på som en parallell til de bibelske historiene om David og Goliat, noen som kan vise til at historiene om stallo kan være av gammel menneskelig erfaring. Således kan stallofortellingene ha røtter dypt i den menneskelige psyke. Stallo kan også ha et opphav i historiske erfaringer med nordiske og russiske krigere.
Samer med kristen overbevisning og andre kristne avviser fortellingene om stallo ved at de identifiserer figuren med djevelen.
Kilde: Wikipedia

 

  Stallo varieties

Stallo figure appears in different variants in Sami legends and fairy tales. The drawing shows Stalo and Kaur, a Sami folk fairy tales reinterpreted by the Swede PA Lindholm in the early 1900s and illustrated by John Bauer. Stalo is here a vicious fight in Storfjellet who are deceived by the same boy Kaur, flees and lets ago Sami forever in peace.
According to the author Sami reindeer owner Johan Turi (1854-1936) was stallos half human and half witch or devil. In some narratives are stallo a zombie-like figure as a witch, ie a Sami sorcerer or shaman, transmits to harm enemies. Noaidi can create such stallos of soil and gives them life by sharing some of their own. Stallo does thus noaidi both more dangerous and more vulnerable.
On the legends and stories are Stallo described as a human-like troll who eats young children and that children should watch out for. Stallo can also run with a raid or number of mice or lemmings instead of driving reindeer and visit people at Christmastime. Then Stallo be portrayed as a variant of Ruohttagallis, Christmas kallen or Santa Claus, bearing gifts (the Northern Sami word for Santa Claus is juovllastallu). He can also remind you of a tax collector who comes to the northern regions to retrieve items.
The stories about stallo serves as a way to pursue knowledge, display of desired activity or behavior to various Sami mythological figures in contrast to the wild and brutality journey to stallo. This is often seen as a parallel to the biblical stories of David and Goliath, someone who can show that stories about stallo may be old human experience. Thus stallofortellingene have roots deep in the human psyche. Stallo may also have a rise in historical experiences of Nordic and Russian fighters.
Samer with Christian beliefs and other Christian rejects stories about stallo in that they identify the figure with the devil.
Source: Wikipedia. Google trans.