Kvalsund – Minnesmerke for Porsasenderen «Lyra»/ Memorial resistance group «Lyra»

  Reist i takknemlighet og til minne om Porsa-senderen ”Lyra” og alle de menn og kvinner som deltok i arbeidet for å gi oss friheten 1940 – 1945.

 

  Erected in gratitude and remembrance of Porsa transmitter «Lyra» and all the men and women who participated in the work to give us freedom from 1940 to 1945.
Google trans.

 

 

  Reist i takknemlighet og til minne om Porsa-senderen ”Lyra” og alle de menn og kvinner som deltok i arbeidet for å gi oss friheten 1940 – 1945. Erected in gratitude and remembrance of Porsa transmitter «Lyra» and all the men and women who participated in the work to give us freedom from 1940 to 1945.

Ida og Lyra var to radiosendere driftet av motstandsgrupper under andre verdenskrig i Altafjorden i Finnmark. Stasjonene ble drevet på oppdrag fra den britiske etterretningstjenesten Secret Intelligence Service (SIS). Lyra lå ved Porsa kraftstasjon, mens Ida lå ved Alta-flyplassen i en brakke som tilhørte vegvesenet.
Gruppene bestod av lokale unge menn i 20-årsalderen, i tillegg til SIS-agenten Torstein Raaby, som drev agentvirksomhet for Storbritannia rundt den store tyske flåtetilværelsen i Altafjorden og sidefjordene. Spesielt slagskipene «Tirpitz» og «Scharnhorst» var det viktig for London å holde oppsyn med. De tyske skipene i Altafjorden var i et så stort antall at Altaområdet var en av Europas største krigshavner under andre verdenskrig.
Tilstedeværelsen av skipene var en stor trussel for de allierte Murmansk-konvoiene som fraktet viktig krigsmateriell til russerne. Derfor var informasjonen fra agentene i Alta uvurderlige for britene for å kunne ha kjennskap til skipenes bevegelser og for å kunne kjenne til lokale forhold under bombing. Etterretningen førte etterhvert til at «Scharnorst» ble avskåret og senket utenfor Finnmarkskysten, og at «Tirpitz» ble uskadeliggjort av både miniubåter og bombing. Et skadet «Tirpitz» ble slept til Tromsø der den ble senket av et nytt bombeangrep.
Motstandsgruppene bestod av etterhvert mange lokale underagenter i tillegg til de hovedansvarlige som også var bosatt i områdene rundt Altafjorden. Den første som ble rekruttert av Torstein Raaby var Karl Rasmussen, som i dekke av å jobbe for vegHammerfest minnesmerke kvalsund 2vesenet kunne bevege seg nokså fritt i området uten å vekke mistanke. Han fikk i oppdrag å danne et lokalt nettverk. Den første han engasjerte var Harry Pettersen, en drosjesjåfør og tidligere soldat i Alta bataljon, som bodde kun 200 meter fra «Tirpitz» havn. Jonas Kummeneje var den som ble vervet av Ida og skulle holde oppsyn med skipene i Langfjorden, en sidefjord til Altafjorden. Etterhvert ble også Halvor Opgård engasjert, også han hadde kjempet for Alta bataljonen mot tyskerne under kampene i Narvik. I tillegg til disse var det flere underagenter som informerte hovedmennene om tyskernes bevegelser, de fleste visste at informasjonen de ga ville nå London, men mange opererte som underagenter uten å vite det.
Etter at Tirpitz hadde blitt påført sine banesår, ble Ida og Lyra avslørt av tyskerne og hele nettverket ble opprullet. Karl Rasmussen ble arrestert på grensen til Sverige da han forsøkte å rømme landet, ført til Tromsø der han ble torturert i flere dager før han hoppet ut av vinduet i andre etasje, og døde. Harry Pettersen ble arrestert og ført til Oslo der han ble dømt til døden. Etter å ha blitt ført ut for henrettelse ved skyting, ble han og 29 andre dødsdømte ført inn igjen etter en krangel mellom tyske offiserer, dette var bare dager før freden kom og Harry Pettersen slapp unna døden med et nødskrik. Men Harry Pettersen måtte leve resten av livet med varige men etter torturen han måtte gjennomgå.
Etter krigen fikk Karl Rasmussen en utmerkelse av den britiske regjeringen post mortem for utmerket lederskap. Fra norske mynHammerfest minnesmerke kvalsund 1digheter mottok han Haakon VIIs Frihetskorset og Krigsmedaljen post mortem. Han har også fått en plass i Vadsø oppkalt etter seg, samt en byste. De overlevende heltene har fått avslag på søknader om krigspensjon fra de norske myndighetene. Det britiske admiralitet fastslo etter krigen at innsatsen til disse agentene hadde sørget for å korte ned krigen med mer enn 6 måneder.
Ida og Lyra er i dag hedret gjennom at Heimevernet i Finnmark oppkalt en innsatsstyrke etter dem (HV-17), og på Storekorsnes ligger Ida og Lyra museet.

  Ida and Lyra were two radio transmitters operated by resistance groups during World War II in the Alta fjord in Finnmark. The stations were operated on behalf of the British Secret Service Secret Intelligence Service (SIS). Lyra lay by Porsa power station, while Ida was located at Alta Airport in a barracks that belonged NPRA.
The groups consisted of local young men in the age of 20, in addition to SIS agent torstein raaby, who ran business agent for the UK around the great German fleet existence in Altafjorden and sidefjords. Especially battleships «Tirpitz» and «Scharnhorst» it was important for London to supervise. The German ships in Altafjorden was in such a large number that Alta area was one of Europe’s largest harbors war during WWII.
The presence of the ships was a major threat to the Allies Murmansk convoys carrying vital war material to the Russians. Therefore information from agents in Alta invaluable for the British to have knowledge of ships’ movements and to be familiar with local conditions under bombing. Intelligence led eventually to that «Scharnorst» were intercepted and sunk off the coast of Finnmark, and that «Tirpitz» was defused by both midget submarines and bombing. A damaged «Tirpitz» was towed to Tromsø where it was sunk by a new bomb attacks.
Opposition groups consisted of gradually many local sub-agents in addition to the principal who was also living in areas around Alta Fjord. The first one was recruited by torstein raaby was Karl Rasmussen, who in the guise of working for the NPRA could move fairly freely in the area without arousing suspicion. He was commissioned to form a local network. The first he committed was Harry Pettersen, a taxi driver and former soldier in Alta Battalion, who lived just 200 meters from «Tirpitz» harbor. Jonas Kummeneje was the one who was recruited by Ida and would oversee the ships in the fjord, a side inlet to the Alta Fjord. Eventually it became too Halvor Opgård engaged, he too had fought for Alta battalion against the Germans during the fighting in Narvik. In addition to these there were several sub-agents who informed the leaders of the German movements, most knew that the information they gave would reach London, but many operated as sub-agents without knowing it.
After the Tirpitz had been applied to his mortal wound, was Ida and Lyra revealed by the Germans and the entire network was unrolled. Karl Rasmussen was arrested on the border to Sweden when he tried to leave the country, resulted in Tromsø where he was tortured for several days before he jumped out of the window on the second floor and died. Harry Pettersen was arrested and taken to Oslo where he was sentenced to death. After being brought out for execution by shooting, he and 29 more doomed inserted again after an argument between the German officers, this was just days before the war ended, and Harry Pettersen escaped death by a cry of distress. But Harry Pettersen had to live the rest of your life with lasting but after torture he had to undergo.
After the war Karl Rasmussen an award by the British government postmortem for excellent leadership. Norwegian authorities he received Haakon VII Freedom Cross and War Medal postmortem. He also got a place in Vadsø named after him, as well as a bust. The surviving heroes has been rejected applications for war pensions from the Norwegian authorities. The British Admiralty stated after the war that the efforts of these agents had provided to shorten the war by more than 6 months.
Ida and Lyra is honored today by the National Guard in Finnmark named one task force for them (HV-17), and on Storekorsnes is Ida and Lyra museum.
Google Oversetter