Guovdageaidnu – Kautokeino – Struves Meridianbue. På UNESCOs verdensarvliste

  Kautokeino har to punkt på to forkjellige fjelltopper:
Et på fjellet Lodiken på Bæskades helt nord i kommunen.Kautokeino002-0106struve
Man tar av ved Rv. 93 ved Suoluvuopmi fjellstue og videre inn over fjellovergangen. Omtrent midtveis til Gargia fjellstue , – inne på fjellet, ser man det store skiltet som forteller om Struves meridianbue. Man går videre opp til punktet til fots. Turen tar ca. to timer fram og tilbake. Stien er godt merket, hele veien.

Et punkt på Muvravárri(Avvze). Ca. 20 km fra Kautokeino sentrum.

Man tar av fra RV 93 rett sør for Kautokeino sentrum. (store vegskilt) Veien er ikke merket fram til parkeringsplassen der det store skiltet står.

Veibeskrivelse: Kjør 9,9 km innover mot Avvze. Der tar en grusvei ned mot venstre. Kjør over brua og ta til høyre. Følg denne grusveien 2- 300 meter og ta andre vei til venstre. Kjør denne til du kommer til p-plassen der skiltet står. Stien videre er godt merket helt opp til punktet. Spaserturen fram og tilbake tar til sammen mellom to og tre timer.

Bakgrunn: Den russiske vitenskapsmannen Friedrich Georg Struve utførte på 1800-tallet et stort oppmålingsarbeid for å beregne hvor flattrykt jorden var ved polene. Økt krav til kart- og oppmålingsarbeid gjorde det nødvendig å kjenne jordas form. Målingene Kautokeino002-0104struveble utført i en kjede av trekanter langs meridian til Ismall ved Svartehavet i sør, – til Fuglenes i Hammerfest mot nord. En meridian er en tenkt linje fra pol til pol på jordkulen. Denne type måling kaltes gradmåling. Ut fra gradmålingsresultater er det mulig å beregne jordens virkelige form og størrelse. Arbeidet til Struve pågikk fra 1816 til 1855. I dag er Struves metode erstattet av satellitt-teknologi. Struves meridianbue ble i 2005 innskrevet på UNESCO`s verdensarvliste og er det første teknisk-vitenskapelige kulturprosjekt på denne prestisjetunge listen.

Finnmark har fire av disse punktene:
• Meridianbuen på Fuglenes i Hammerfest er endepunktet
• Fjelltoppen Lille-Raipas (Unna Ráipásaš) i Alta.
• Fjelltoppen Luvddiidčohkka (Lodiken) i Kautokeino
• Fjelltoppen Bealjášvárri i Kautokeino

 

  Kautokeino has two points on two different peaks:
The mountains Lodiken on Bæskades far north of the municipality.
Man takes off by Rv. 93 by Suoluvuopmi fjellstue and further into the mountain pass. About halfway to Gargia fjellstue, – in the mountains, you can see the large sign that tells about the Struve Geodetic Arc. Proceeding up to the point on foot. The tour takes about two hours back and forth. The trail is well marked all the way.
A point on Muvravárri (Avvze). About. 20 km from Kautokeino center.
Man takes off from RV 93 just south of Kautokeino center. (large road signs) road is not marked until the parking lot where the big sign reads.
Directions: Drive 9.9 km inward toward Avvze. Where taking a dirt road down to the left. Drive over the bridge and turn righKautokeino002-0082struvet. Follow this gravel road 2 300 meters and take the second left. Run this until you reach the parking place where the sign says. The path ahead is well marked all the way up to the point. The walk there and back takes a total of between two and three hours.

Background: The Russian scientist Friedrich Georg Struve performed in the 1800s a large surveyor works to calculate the flattened earth was at the poles. Increased requirements for mapping and surveying work made it necessary to know the Earth’s shape. The measurements were performed in a chain of triangles along the meridian to Ismall the Black Sea in the south – to the Birds in Hammerfest on the north. A meridian is an imaginary line from pole to pole on earth sphere. This type of measurement called degree measurement. Based degree measurement results it is possible to calculate the earth real shape and size. Efforts to Struve lasted from 1816 to 1855. Today, Struve method replaced by satellite technology. Struve Geodetic Arc was in 2005 inscribed on UNESCO’s World Heritage List and is the first scientific cultural project on this prestigious list.
Finnmark has four of these points:
• Geodetic Arc on the Birds in Hammerfest is the endpoint
• The summit Lille-Raipas (Unna Ráipásaš) in Alta.
• The summit Luvddiidčohkka (Lodiken) in Kautokeino
• The summit Bealjášvárri in Kautokeino
Google Trans