Alta – Talvik kirke (church)

Alta001-0266 Talvik kirke1 K

  Talvik kirke ligger i Talvik sokn i Alta prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1883. Kirken har langplan og 300 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført.
Arkitekt: Jacob Wilhelm Nordan (Tygen).

Talvik kirke, som ble innviet i 1883, er en langkirke med tårn over våpenhuset, oppført i panelt laft etter tegninger av veiingeniør A. Tygen fra Tromsø. Tegningene har skriftlige kommentarer av arkitekt J. W. Nordan. Kirken er preget av nygotikk og sveitserstil, og er i utforming nær beslektet med kirker fra samme periode tegnet av arkitekt Nordan. Etter andre verdenskrig ble kirken brukt som bolig og bakeri for hjemvendte evakuerte.

Talvik kirke er en enskipet langkirke med smalere kor. Over kor og skip er det flate himlinger med synlige bjelker, og mellom tak og sidevegger er det skråstivere med trekløverformete åpninger. I 1978 ble kirken pusset opp innvendig. Da tok man opp igjen de opprinnelige ådringene, som er malte treimitasjoner, og de opprinnelige fargene ble supplert med typiske 1880-talls farger for å gi interiøret et rikere uttrykk. Den gavlformete korbuen, som er dannet av bjelker, har kraftige rankeformer i åpningene mellom skråbjelkene og taket.

Alterbildet fra 1923 viser Korsfestelsen. Ved korsets fot sitter en knelende mann med hodet i hendene. Maleriet, som har omramming i en blanding av nyklassisisme og nygotikk, er malt av Johannes Bugge Piene etter et bilde av Dorph.

Kilder:
NIKUs kirkeregister

 

  Talvik church is located in Talvik parish in the Alta deanery. It is built of wood and was built in 1883. The church has long plan and has 300 seats. The church has conservation status  Architect: Jacob Wilhelm Nordan (Tygen)./esh

Talvik church, which was inaugurated in 1883, is a long church with a steeple above the porch, listed in paneled woodworkers drawings by road ingeniør A. Tygen from Tromso. The drawings have written comments by architect J. W. Nordan. The church is characterized by gothic and Swiss style, and is in design closely related to the churches from the same period by architect Nordan. After World War II, the church was used as a residence and bakery for returning evacuees.
Talvik church is a nave long church with narrower choir stands. Over the choir stand and ship. It has a flat ceilings with exposed beams, and between the roof and walls are the diagonal braces with trefoil openings. In 1978 the church was redecorated inside. They took back the original graining, which is painted wooden imitations, and the original colors were complemented by typical 1880’s colors to give the interior a richer expression. The gable chancel which is formed by beams, has powerful windrow which opens between the inclined beams and ceiling.
The alter from 1923 shows the Crucifix. On foot of the cross sits a kneeling man with his head in his hands. The painting, which surround in a mixture of neo-classicism and neo-Gothic,  and painted by Johannes Bugge Piene by a picture of Dorph.
sources:
NIKU church registry
/esh