Nordkapp – Barn av jorden, Nordkapp/ Children of Earth, North Cape

  Barn av Jordens Pris

Barn av Jordens Pris er en norsk pris som blir gitt en person eller et prosjekt, som har vist omsorg og evne til å hjelpe nødlidende barn. Prisen er på 100 000 kroner og deles ut hvert år i juni på Nordkapp.
Forfatteren Simon Flem Devold fikk i 1987 ideen om at Nordkapp kunne benyttes til noe med positiv betydning langtNordkapp001-0035barn av utover Norges grenser. I samarbeid med blant annet Nordkapps Vel ble sju barn fra ulike kanter av verden samlet på Nordkapp. Herav kommer navnet Barn av Jorden. De syv barna fra like mange kanter av verden møttes på Nordkapp i juni 1988. Det var Jasmine fra Dar-es-Salaam i Tanzania, Rafael fra Rio de Janeiro i Brasil, Ayumi fra Kawasaki i Japan, Sithidej fra Bangkok i Thailand, Gloria fra Jesi i Italia, Anton fra Murmansk i det daværende Sovjetunionen og Louise fra New York i USA. På Nordkapp formet barna i fellesskap relieffer i leire. I juni 1988 ble relieffene avduket. De uttrykte barnlig kreativitet, humor og varme.
I 1989 ble relieffene, støpt i bronse og montert i ramme av granitt, reist på Nordkapp-platået utenfor Nordkapphallen. En bronseskulptur av kunstneren Eva Rybakken med temaet mor og barn ble plassert like ved relieffene.
Prosjektet på Nordkapp ble i 1992 til Stiftelsen Barn av Jorden. Prisen finansieres med tilskudd fra Nordkapps Vel og stiftelsens grunnkapital på cirka en million kroner.
Kilde: Wikipedia

  Children of Earth Price

Children of Earth Price is a Norwegian award which is given to a person or project, which has shown care and ability to help destitute children. The price is NOK 100 000 and is awarded each year in June at Nordkapp.
Author Simon Flem Devold got in 1987 the idea that Nordkapp could be used for something with a positive impact far beyond the borders. In collaboration with the North Cape Well were seven children from various parts of the world gathered at Nordkapp. Hence the name Friends of the Earth.
The seven kids from as many parts of the world met at the North Cape in June 1988. It was Jasmine from Dar es Salaam in Tanzania, Rafael of Rio de Janeiro in Brazil, Ayumi Kawasaki in Japan, Sithidej from Bangkok in Thailand, Gloria from Jesi in Italy, Anton from Murmansk in the former Soviet Union and Louise from New York in the United States. At Nordkapp shaped their jointly reliefs in clay. In June 1988, the reliefs unveiled. They expressed childlike creativity, humor and warmth.
In 1989, reliefs, cast in bronze and mounted in frame of granite, erected on the North Cape plateau outside Nordkapphallen. A bronze sculpture by the artist Eva Rybakken with the topic mother and child were placed next to the reliefs.
The project at Nordkapp was in 1992 to the Foundation Friends of the Earth. The price is financed by grants from the North Cape’s Well and the foundation’s basic capital of approximately one million.
Source: Wikipedia
Google trans.
Google trans.