Nordkapp – / North Cape,

  Den katolske presten Francesco Negri fra Ravenna i Italia hørte til den litterært interesserte kretsen rundt dronning Kristina av Sverige i Roma. Negri må regnes som Nordkapps første turist. I 1664 vandret han gjennom Skandinavia til han nådde Nordkapp. Turen beskrev han i åtte brev, utgitt i bokform etter hans død, med tittelen Viaggio settentrionale. Det ene brevet var adressert til rikskansler Ove Bjelke på Austråt, der Negri hadde vært gjest i noen dager. Idag er Norkapp et verdenskjent reisemål som godt over 200 000 personer besøker hvert år. Nordkapphallen drives hele året og er en viktig del av vinterturismen i Finnmark.

 

  The Catholic priest Francesco Negri from Ravenna in Italy belonged to the literary enthusiasts circle around Queen Kristina of Sweden in Rome. Negri have considered Nordkapp first tourist. In 1664 he wandered through Scandinavia until he reached the North Cape. The trip he described eight letter, published in book form after his death, entitled Viaggio Settentrionale. One letter was addressed to chancellor Ove Bjelke on Austråt, where Negri had been a guest for a few days. Today Norkapp a world famous destination which well over 200,000 people visit every year. Nordkapphallen operated throughout the year and are an important part of winter tourism in Finnmark.

Nordkapp001-0001midnattsol

Sol og månetider på Nordkapp/Sun and the moon at North cape

 

Nordkapp001-0007bauta

Nordkapp001-0025nk champ

  Nordkapplatået (nordsamisk: Davvenjárga) er en klippe på Magerøya i Finnmark fylke i Norge, i Nordkapp kommune. Den 307 m høye, bratte klippen er ofte omtalt som det nordligste punktet i Europa. Dog er Knivskjelodden ca. 1 380 m lenger nord, og dermed det kontinentale Europas egentlige nordpunkt.
Begge disse stedene ligger på en øy, noe som gjør at det nordligste punktet på fastlandseuropa er Kinnarodden. Magerøya fikk fastlandsforbindelse 15. juni 1999.

Nordkapp, Knivskjelodden, Kinnarodden
På norsk het klippen opprinnelig Knyskanes, men fikk navnet Nordkapp av den engelske utforskeren Richard Chancellor i 1553 da han passerte klippen på leting etter nordøstpassasjen. Etter det ble den sporadisk besøkt av våghalser som tok seg opp det bratte terrenget, blant disse var kong Oskar II i 1873 og kong Rama V av Thailand i 1907.
I dag er Nordkapp et stort turistmål med et eget turistsenter med utstillinger og film fra stedets historie. Nordkapp er nok det norske navnet som er mest kjent utenfor Norges grenser. Platået besøkes årlig av over 200 000 turister.

  Cape Plateau (Northern Sami: Davvenjárga) is a rock on Magerøya in Finnmark county in Norway, in Nordkapp municipality. The 307 m high, steep cliff is often referred to as the northernmost point in Europe. Dog is Knivskjelodden ca. 1380 m further north, thus the continental Europe’s true north point.
Both of these places are located on an island, which means that the northernmost point of mainland Europe is Kinnarodden. Magerøya got mainland connection 15 June 1999.

Nordkapp, Knivskjelodden, Kinnarodden
On Norwegian named cliff originally Knyskanes but was renamed Nordkapp by the English explorer Richard Chancellor in 1553, when he passed the cliff in search of the Northeast Passage. After that, the occasional visited by daredevils who picked up the steep terrain, among these was King Oscar II in 1873 and King Rama V of Thailand in 1907.
Today Nordkapp a major tourist destination with its own tourist center with exhibits and film from its history. Nordkapp is probably the Norwegian name that is best known outside Norway. The plateau is visited annually by over 200,000 tourists.