Kvalsund – Mason Burr. Helten på SS Henry Bacon. The hero of SS Henry Bacon

Ga sitt liv for flyktninger fra Sørøya.
Året er 1945. Konvoiene går mellom østkysten av USA og Murmansk med proviant og utstyr. Krigen lakker mot slutten og evakueringen av Finnmark pågår. Det amerikansk registrerte Liberty skipet SS Henry Bacon mister kontakten med resten av konvoien i uværet. Skipet hadde 19 nordmenn fra Sørøya i Finnmark ombord. Det blir angrepet av 23 stykker av Luftwaffes tyske Junkers Ju 88. Fem fly ble felt i kampen. Alle finnmarkingene ble satt i den eneste redningsbåten og reddet. Skipet ble senket.
Noen måneder senere drev den tyve år gamle Mason Kirby Burr i land ved Klubbukt i Kvalsund kommune. Han var et av mannskapene det ikke var plass til i livbåten. Han var drept momentant av granatsplinter.

I dag står dette beskjedne minnesmerke ute i Klubbukt i Kvalsund kommune. Et minne om en helt som omkom den 23. Februar 1945 og drev i land her. Mason Kirby Burr var en av mannskapet på Liberty skipet SS Henry Bacon.
Født 22. April 1925 – Død 23 feb. 1945

  Gave his life for refugees from Sørøya i Finnmark.The year is 1945. The convoys going between the US East Coast and Murmansk with provisions and equipment. War coatings towards the end and evacuation of Finnmark progress. The US registered Liberty ship SS Henry Bacon lose touch with the rest of the convoy in the storm. The ship had 19 Norwegians from Sørøya in Finnmark aboard. It is attacked by 23 pieces of Luftwaffe German Junkers Ju 88. Five aircraft was brought down in the game. All Finnmark was put in the only lifeboat and rescued. The ship was sunk.
A few days later ran the twenty-year-old Mason Kirby Burr ashore at Klubbukt Kvalsund Municipality. He was one of the crew that there was no room in the lifeboat. He was killed instantly by shrapnel.

Today, this modest memorial outside in Klubbukt Kvalsund Municipality. A memory of a hero who died on 23 February 1945 and drifted ashore here. Mason Kirby Burr was one of the crew of the Liberty ship SS Henry Bacon.
Googl trans.

Kvalsund burr K 1

Kvalsund burr K 5

  Wikipedia om SS Henry Bacon:
SS «Henry Bacon» var et amerikanskregistrert Libertyskip og det siste allierte skip som ble senket av det tyske Luftwaffe under andre verdenskrig. Ved forliset i Barentshavet 23. februar 1945 døde 22 besetningsmedlemmer og syv medlemmer av United States Navy Armed Guard. Ombord på skipet var også norske flyktninger fra Sørøya i Finnmark, for sin innsats for disse fikk skipets fører, Alfred Carini det norske Krigskorset post mortem.
SS «Henry Bacon» ble bygget, sjøsatt og overlevert fra et amerikansk skipsverft i løpet av et par måneder høsten 1942, en vanlig byggetid for de serieproduserte «Libertyskipene». Skipet gikk så i konvoifart mellom østkysten av USA og Murmansk og i januar 1945 var det i Murmansk hvor SS «Henry Bacon» fikk i oppdrag å føre 19 norske sivile, som var evakuert fra Finnmark til Murmansk av amerikanske destroyere, til Storbritannia. Skipet hadde et sivilt mannskap supplert med offiserer og besetning tilhørende den amerikanske marinen. Under overfarten til Skottland kom SS «Henry Bacon» ut for dårlig vær og fikk problemer med roret. Skipet kom bort fra konvoien.
Det ble angrepet av 23 tyske Junkers Ju 88, men klarte å skyte ned fem tyske fly før skipet ble torpedert. Angrepet hadde ødelagt alle unntatt en livbåt. Skipsfører Alfred Carini beordret de norske sivile i denne. Noen av skipets sivile mannskap fikk resterende plasser i livbåten.
Telegrafist Earnal «Spud» Campbell ble beordret i livbåten for å forsøke å oppnå radiokontakt med konvoiens skip, noe som lykkes, slik at alle i livbåten ble reddet. Skipsfører Carini, 21 andre sjømenn og sju medlemmer av den amerikanske marinen som ble værende igjen på SS «Henry Bacon», omkom. Britiske destroyere klarte å redde 25 av mannskapet som måtte hoppe i sjøen. Carini ble sist observert på skipets bro.

  Wikipedia about SS Henry Bacon:
SS «Henry Bacon» was a US registered Liberty Ship and the last Allied ships sunk by the German Luftwaffe during World War II. By sinking in the Barents Sea on 23 February 1945 died 22 crew members and seven members of the United States Navy Armed Guard. Aboard the ship were also Norwegian refugees from Sørøya in Finnmark, for her contribution to these, the ship’s master, Alfred Carini the Norwegian War Cross postmortem.
SS «Henry Bacon» was built, launched and delivered from a US shipyard within a few months the fall of 1942, a common construction for the series-produced «Liberty ships». The ship went in convoy between the US East Coast and Murmansk and in January 1945 it was in Murmansk where SS «Henry Bacon» was commissioned to lead 19 Norwegian civilians who were evacuated from Finnmark to Murmansk by US destroyers to Britain. The ship had a civilian crew supplemented by officers and crew belonging to the US Navy. On our way to Scotland came SS «Henry Bacon» out for bad weather and suffered a rudder. The ship came away from the convoy.
It was attacked by 23 German Junkers Ju 88, but managed to shoot down five German planes before the ship was torpedoed. The attack had destroyed all but one lifeboat. The master Alfred Carini ordered the Norwegian civilians in this. Some of the ship’s civilian crew got remaining seats in the lifeboat.
Telegraphist Earnal «Spud» Campbell was ordered in the lifeboat in an attempt to obtain radio contact with the convoy ships, which succeeded, so everyone in the lifeboat were rescued. The master Carini, 21 other sailors and seven members of the US Navy who was left on SS «Henry Bacon,» was killed. British destroyers managed to rescue 25 crew who had to jump into the sea. Carini was last seen on the ship’s bridge.
Google trans.

  Nesten to år siden kom jeg over denne memorial, hundre yards fra en grusvei, som fører ingensteds utenfor kysten av Finnmark, Nord-Norge. På minne lese det: Mason Burr, helten fra SS Henry Bacon, bare tjue år gammel. På baksiden lese den; dette er noen av de dramaer av evakueringen av Finnmark, 1944. Etter å finne dette minnesmerket jeg kunne ikke helt hvile, så jeg spurte en av de gamle tidtaker lokalbefolkningen fra Klubbukt, der dette minnesmerket ble reist. Han kunne fortelle meg minnesmerket var til minne om en sjømann på et amerikansk marineskip. Videre studier ledet meg til historien om SS Henry Bacon, den siste av de libery klasse fregatter som ble senket av Luftwaffe i WW2. Fra hva jeg har samlet sjømann Burr forble på stasjonen etter evakueringen ble bestilt fra det synkende SS Henry Bacon. Han ble truffet av granatsplinter og døde momentant. SS Henry Bacon evakuerte norske sivile som hadde nektet å evakuere Finnmark, bor bak i skjul i de iskalde vintermånedene. SS Henry Bacon evakuerte sivile fra Sørøya, i nærheten av der jeg er fra. Skytteren på SS Henry Bacon tok med seg 5 Luftwaffe fly. Liket av sjømann Burr skylt i land i Klubbukt, Finnmark og ble sendt utenlands, for å bli begravet på Arlington. En lokal, ukjent hvem – hevet minnesmerket i sjømann Burrs minne. Denne historien har rørt meg dypt, det er en svært levende påminnelse om krigens redsler og den utrolige offer matrosene på SS Henry Bacon. For offer Sailor Burr og mannskapet på SS Henry Bacon – Takk – din ofre vil ikke bli glemt, blomster vil bli satt ned hvert år til minne om heltene i SS Henry Bacon. / Privat Holm
Kilde – Skrevet av Mads Holm

Dette er bilde av SS Henry Bacon tatt i 1943 iflg teksten på bildet
  This is the picture of SS Henry Bacon made in 1943 according to the text of the image
Print

Nearly two years ago I came across this memorial, a hundred yards from a gravel road, leading nowhere off the coast of Finnmark, northern-Norway. On the memorial it read: Mason Burr, hero of the SS Henry Bacon, only twenty years old. On the backside it read; these are some of the dramas of the evacuation of Finnmark, 1944. After finding this memorial I couldn’t quite rest, so I asked one of the old timer locals from Klubbukt, where this memorial was raised. He could tell me the memorial was in memory of a Sailor of an American navy ship. Further study led me to the story of the SS Henry Bacon, the last of the libery class frigates that was sunk by the Luftwaffe in WW2. From what I have gathered sailor Burr remained on station after the evacuation was ordered from the sinking SS Henry Bacon. He was hit by shrapnel and died instantly. The SS Henry bacon carried Norwegian civilians who had refused to evacuate Finnmark, staying behind in hiding in the freezing winter months. The SS Henry Bacon carried civilians from the Island of Sørøya, near to where I am from to safety. The gunners of the SS Henry Bacon took with it 5 luftwaffe planes. The body of sailor Burr washed ashore in Klubbukt, Finnmark and was sent overseas, to be burried at Arlington. A local, unknown who – raised the memorial in sailor Burrs memory. This story has touched me deeply, its a very vivid reminder of the horrors of war and the incredible sacrifice of the sailors of the SS Henry Bacon. For the sacrifice of Sailor Burr and the crew of the SS Henry Bacon – Thank you – your sacrifice will not be forgotten, flowers will be put down every year in memory of the heroes of the SS Henry Bacon. /Private Holm
– Mads Holm

  Her er gravsteinen til Mason Kirby Burr     Here is the tomb of Mason Kirby Burr
Kvalsund burr AM

Kirkegården. The cemetery
Kvalsund burr AM K 4

  Det er gitt ut bok om slaget.   It’s released book about the battle.
Kvalsund burr AM K 3

  Slik finner du minnesteinen: Ved RV 94 i Kvalsund kommune finner du dette skiltet. Kjør de 15 km fram til du finner det neste skiltet der det står til Brennesvik. Følg veien videre mot Brennesvik.
  To find the memorial stone: By RV 94 in Kvalsund municipality you will find this sign. Run the 15 km until you find the next sign that says to Brennesvik. Follow the road towards Brennesvik.

Kvalsund burr K 9

  Følg denne veien i 3,2 km så ligger minnesmerket et steinkast fra veien mot havet.(På venstre siden av veien)
  Follow this road for 3.2 km as is the memorial a stone’s throw from the road to the sea. (On the left side of the road)
Kvalsund burr K 8

  Litt mer om saken: Little more about this matter:
  Go to:http://hawsepipe.blogspot.no/2017/06/firmitas-adversaria-superat-and-alt-for.html

 

«https://tv.nrk.no/serie/murmansk-konvoiene/ffad15000898/sesong-1/episode-1»>