Alta – Struves Meridianbue. På UNESCOs verdensarvliste/ Struves Meridianbow. On UNESCO World Heritage Site

  Struves Meridianbue. På UNESCOs verdensarvliste
Hjelpepunkt for ekspansjonsnettet for Alta Basis på Struves meridianbue,Alta001-0357struve
(69 56’ 19 N og 23 21’ 37 E.)
Punktet ligger på Lille Raipas – 286 meter over havet. Stien er godt merket og går fra Raipas, – rett ovenfor et grustak. Du bør regne med å bruke omkring en time på turen litt avhengig av ditt eget tempo. Det er gangsti og ikke anledning til å bruke motoriserte framkomstmidler på stien.
Bakgrunn: Den russiske vitenskapsmannen Friedrich Georg Struve utførte på 1800-tallet et stort oppmålingsarbeid for å beregne hvor flattrykt jorden var ved polene. Økt krav til kart- og oppmålingsarbeid gjorde det nødvendig å kjenne jordas form. Målingene ble utført i en kjede av trekanter langs meridian til Ismall ved Svartehavet i sør, – til Fuglenes i Hammerfest mot nord. En meridian er en tenkt linje fra pol til pol på jordkulen. Denne type måling kaltes gradmåling. Ut fra gradmålingsresultater er det mulig å beregne jordens virkelige form og størrelse. Arbeidet til Struve pågikk fra 1816 til 1855. I dag er Struves metode erstattet av satellitt-teknologi. Struves meridianbue ble i 2005 innskrevet på UNESCO`s verdensarvliste og er det første teknisk-vitenskapelige kulturprosjekt på denne prestisjetunge listen.

Finnmark har fire av disse punktene:
• Meridianbuen på Fuglenes i Hammerfest er endepunktet
• Fjelltoppen Lille-Raipas (Unna Ráipásaš) i Alta.Alta001-0358struve
• Fjelltoppen Luvddiidčohkka (Lodiken) i Kautokeino
• Fjelltoppen Bealjášvárri i Kautokeino

 

  Struve Geodetic Arc. UNESCO World Heritage site
Help point for expansion network for Alta Basis of Struve Geodetic Arc, 69 56 ’19 N and 23 21′ 37 E.
Point located on Little Raipas – 286 meters above sea level. The trail is well marked and runs from Raipas, – right above a gravel pit. You should expect to spend about an hour on the trip a bit depending on your own pace. You go by foot and it’s not allowed to use motorized means on the trail.
Background: The Russian scientist Friedrich Georg Struve performed in the 1800s a large surveyor works to calculate the fAlta001-0359struvelattened earth was at the poles. Increased requirements for mapping and surveying work made it necessary to know the Earth’s shape. The measurements were performed in a chain of triangles along the meridian to Ismall the Black Sea in the south – to Fuglenes in Hammerfest on the north. A meridian is an imaginary line from pole to pole on earth sphere. This type of measurement called degree measurement. Based degree measurement results it is possible to calculate the earth real shape and size. Efforts to Struve lasted from 1816 to 1855. Today, Struve method replaced by satellite technology. Struve Geodetic Arc was in 2005 inscribed on UNESCO’s World Heritage List and is the first scientific cultural project on this prestigious list.
Finnmark has four of the following:
• The Meridian at Fuglenes in Hammerfest is the endpoint.
• The summit Lille-Raipas (Unna Ráipásaš) in Alta
• The summit Luvddiidčohkka (Lodiken) in Kautokeino
• The summit Bealjášvárri in Kautokeino
/esh

 

 

 

Turkart/Tourmap from UT.no