Vadsø – Varangerjomfrua/ Varangervirgin

  Stille ligger hun i fjæra. Ren og vakker. Ikke rart at navnet Varangerjomfrua har blitt hengende ved denne steinen. Den er ikke stor. Bare omkring 150 cm lang så den er ikke lett å se blant de andre steinene. Kjører du fra Varangerbotn og kommer til kommuneskiltet for Vadsø stopper du på den lille parkeringsplassen, går ned i fjæra og følger den omkring hundre meter. Der ligger den. Yndig, vakker og ren.

Vadsø Varangerjomfrua 11

  Quietly nestled she shoreline. Beautiful and clean. No wonder that the name Varangervirgin has lingered this stone. It is not big. Only about 150 cm long so it is not easy to see among the other stones. Running from Varangerbotn and come to the municipal sign for Vadsø stop at the small parking lot, go down the shore and follow it about a hundred meters. There it is. Adorable beautiful and clean.
Google trans-

 

Vadsø Varangerjomfrua 011

  Varangerjomfrua ligger mellom Mortensnes og Vestre Jakobselv. Det er en vakker og mystisk skulptur som pryder fjæra. Hun er ikke er menneskeskapt, men formet til av tid, vær og vind, det harde nordnorske klimaet. Det er noe majestetisk og eksepsjonelt med henne, selv om det også ligger en dyster og trist aura rundt henne. Hun har nemlig tre triste historier og fortelle oss.
Hun hadde en kjæreste sør for fjorden, som hun lengtet etter og savnet så forferdelig mye. En dag bestemte hun seg for å legge på svøm over fjorden til han. Men da hun kom til midten av fjorden druknet hun og ble ført tilbake nordover igjen av havets undervannsstrømmer før hun ble skyldt forstenet opp på fjæresteinene nedenfor Klubbnasen.15
Ett annet sagn forteller oss; at Klubbnasen stalloen som bodde i berget var i Russland på besøk. Da han skulle reise hjem fulgte det en kvinne etter han, det var hVadsø Varangerjomfrua 014un som da skulle bli til dagens Varangerjomfru. Han for over fjorden, og hun la på svøm etter han. Hun mistet han av syne og klarte ikke å holde følge, hun druknet midtfjords og ble skyldt opp der hun ligger den dag i dag.
Det siste sagnet sier: på sørsiden av Varangerfjorden bodde det en vakker ung pike. Stallo hadde kommet med lovnader til denne piken om at han skulle ta henne med inn i trollverden, og jaktslottet sitt som lå bakom stallodøra. Men han kom aldri og hentet henne, så hun begynte å svømme over fjorden. Hun drukner og ble skyldt i land av bølgene på den nordlige siden av fjorden. Der ligger forsteinet i dag for å minnes stalloens svik mot henne.
Kilde:
http://varangertankar.blogspot.com/2007/07/varangerjomfrua.html
Tjelle, Ingjerd: Spor i Varanger. Eget forlag, 2007.
17Intervju med kvinnelig ansatt ved Vadsø videregående skole, født 1957.

  Varangervirgin located between Mortensnes and Vestre Jakobselv. It is a beautiful and mysterious sculpture that adorns the shoreline. She is not manmade but shaped by the time, the weather, the harsh north Norwegian climate. There is something majestic and exceptionally with her, even though it is a somber and sad aura around her. She has namely three sad stories and tell us.
She had a boyfriend south of the bay, as she longed for and missed so terribly much. One day she decided to start swimming across the fjord to him. But when she got to the middle of the bay drowned she was brought back north again by sea underwater currents before she was blamed petrified up on beach rocks below Klubbnasen.15
One other legend tells us; that club Nasen ogre who lived in the rock was in Russia on a visit. Then he would go home came a woman after he, it was she who then would become today’s Varangervirgin. He over the bay, and she swam after him. She lost sight of him and could not keep up, she drowned middle of the fjord and was blamed up where she is today.
The last legend says, on the southside of the Varanger Fjord there lived a beautiful young girl. Stallo had come with a promise to this girl that he would take her into the troll world and chasing his castle that lay behind stallodøra. But he never came and picked her up, so she began to swim across the bay. She drowns and was blamed in the land of waves on the northern side of the fjord. Where is petrified today to commemorate STALLO conspire against her.

http: //varangertankar.blogspot.com/2007/07/varangerjomfrua.html
Tjelle, Ingjerd: Track in Varanger. Self-publishing, 2007.17Intervju with female employee at Vadsø high school, born in 1957.
Google trans.