Sør-Varanger adventures/sights - Visit

  Sør-Varanger er grensekommune mot Russland og Finland . Kommunesenteret Kirkenes ligger geografisk sentralt plassert i Barentsregionen, og er i dag et viktig knutepunkt i utvikling av næringsmessig samarbeid med det nordvestlige Russland. De viktigste næringene i Kirkenes er havnerelaterte, skipsreparasjon og service samt ulike virksomheter rettet mot det nordvestlige Russland. Forsvaret er også en viktig arbeidsgiver for kommunen hvor Garnisonen i Sør-Varanger er den største enkeltenheten. Her bor ca. 9500 innbyggere. Kirkenes er endepunktet for hurtigruta. Stamruteflyplass med daglige, rutegående avganger til Tromsø og Oslo. Bussforbindelse til hele fylket
  Sør-Varanger municipality border with Russia and Finland. The municipal center Kirkenes is geographically located in the Barents region, and today is an important hub in the development of commercial cooperation with northwestern Russia. The main industries in Kirkenes harbor-related, ship repair and service as well as various businesses aimed at northwestern Russia. Defence is also an important employer for the municipality where Garrison of Sør-Varanger is the largest single unit. Here live about 9500 inhabitants. Kirkenes is the endpoint of the costal steamer. Stam Scheduled Space with daily scheduled service departures to Tromsø and Oslo. Bus service to the entire county.

Articles

Find More  

Petsamo

Petsamo–Kirkenes offensiv Artikkel fra Wikipedia Petsamo –Kirkenes-offensiven var en stor militæroffensiv under andre verdenskrig , montert av den røde hæren mot Wehrmacht i 1944 i Petsamo -regionen, avsagt til Sovjetunionen av Finland i samsvar med våpenhvilen i Moskva og Norge . Offensiven beseiret Wehrmachts styrker i Arktis , drev dem tilbake til Norge, og ble kalt det «tiende sjokket» av …

Continue reading  

Kystfort 1./478 Buholmen, Sør-Varanger kommune

Kystfort 1./478 BUHOLMEN I forbindelse med forsvaret av Høybuktmoen-Kirkenes- området mot angrep fra vest ble det høsten 1940 anlagt et lett batteri/ sperrestilling på Buholmhammaren. Batteriets oppgave var å sperre Neidenfjorden og vestre innløp av Korsfjorden, samt hindre fiendtlig landsetting og fram- rykning mot Høybuktmoen. – Kjøfjorden ble sperret med miner ved Kjøøya i januar 1942. I støttepunktet inngikk: – …

Continue reading  

Sør-Varanger – Barents Safari

  Pasvikelva på skillet mellom Russland og Norge har vært åsted for historiske hendelser gjennom alle tider. På Norges østligste grense har gjennom historien møttes forskjellige folkeslag. Russere, nordmenn, finlendere, skoltesamer gir grunnlag for rike språkvariasjoner. Grenseområdet er det eneste i Europa som ennå har rester av østsamisk kultur Hans Hatle med sitt crew i Barents Safari, – med sine …

Continue reading  

Sør-Varanger – Bøkfjordens forsvar av Kirkenes under 2. verdenskrig/Bøkfjorden. Defense of Kirkenes of the World War II.

  Bøkfjordens forsvar av Kirkenes – 2. verdenskrig. På Hitlers ordre skulle forsvaret av Kirkenes-området utbygges slik at det kunne holdes definitivt, herunder kunne stå imot angrep fra de tyngste sjøstridskrefter. I dette forbindelse anså som nevnt tyskerne et sjøverts angrep fra nord som farligst. Dette førte til en storstilt utbygging og forsterkning av forsvaret i Bøkfjorden. På Skjelmsøya ble …

Continue reading  

Sør-Varanger – Bøkfjord fyr/Bøkfjord lighthouse

  Bøkfjord fyrstasjon ligger på sørsiden av Varangerfjorden utenfor Kirkenes. Fyret har en 1 etasjes betongbygning med lykten i et lavt tårn. Linseapparatet er av 5. orden. Anlegget ble totalt ødelagt av tyskerne i 1944. Etter krigen ble fyrstasjonen gjenoppbygget etter tegninger av arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas. Bygningsmassen omfatter bolig og uthus, samt to naust og landinger. Tufter etter bolig …

Continue reading  

Bugøynes – Polarflokk (Polemonium boreal)

  Polarflokk (Polemonium boreale) Utbredelse av polarflokk. (Polemonium boreal) Polarflokk er kjent fra én lokalitet på Bugøynes i Øst-Finnmark, der den i dag er begrenset hovedsakelig til plenene på kirkegården. Den har neppe hatt noen større utbredelse, men er trolig gått tilbake i Bugøynes-området som følge av beiting. Status Kategori sterkt truet (CR) i Norsk rødliste for arter 2010. Bestandsstatus: …

Continue reading  

Sør-Varanger – Skoltesamisk museum/ Skoltesami museum

  Skoltesamer, bare skolter eller østsamer, er en samisk minoritet bosatt i grensetraktene mellom Russland, Finland og Norge (Neiden). Hovedsakelig er de russisk-ortodokse. De fleste skoltesamene er bosatt i og omkring tettstedene Sevettijärvi, Keväjärvi, Nellim i Enare kommune i Finland, og i Neiden i Sør-Varanger kommune i Norge. Skoltene anses for å være urfolk på Kolahalvøya og hører til den …

Continue reading  

Sør-Varanger – Perletur

Perletur er en flott turkassetrim med mange vakre turer som byr på fysisk aktivitet og flotte naturopplevelser. 2016 var første året med Perletur. Det betyr at ikke alle 19 kommuner i Finnmark er med første året. Kanskje kommer 13-14 på plass i løpet av juni. Følg her her kommer kontinuerlig informasjon. Les her alt du trenger å vite for å …

Continue reading  

Sør-Varanger – Veien mot Pasvik/ The road towards Pasvik

Reiseplanlegger/Travel Planner: Her finner du ut når neste offentlig transportmiddel går: Here you find timetable for your next public transport: —————————————————————————- Ruteplan for Hurtigruta/Timetable for costal steamer: —————————————————————————- Flyruter i Finnmark:/ Flights in Finnmark Booking:  ———————————————— Avstander/ Distances: ————————————————– Kart/Map Trykk på linken og skriv Kirkenes i feltet på kartet./ Click on the link and enter Kirkenes the area on …

Continue reading  

Bugøynes/ (Pikku-Suomi).

  Bugøynes (finsk/kvensk: Pykeijä, nordsamisk: Buođgaidnjarga) er et sted og eneste fiskevær i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Det bor omtrent 200 personer i Bugøynes. På et håndtegnet Finnmarkskart fra 1689 er det anført at øya «Bugge-Øe» er det ytterste sted som er bebodd av norske folk. Bygda ble befolket av finske innvandrere på 1800-tallet. Finsk er et språk som er …

Continue reading  

Bugøynes kirke (church)

  Denne kirken er det nyeste kirken i Sør-Varanger. Det er bygget i 1989. Bygget er sentralt plassert i bygda. Bak bygget står en stor dugnadsinnsats fra bygdas befolkning. Kirken med kirkekjelleren fungerer på mange måter som et bygdehus på Bugøynes. Månedlig feires det gudstjenester i kirken, og iblant avholdes det også læstadianske samlinger i tilknytning til bygget. Kirken med …

Continue reading  

Bugøynes – Pleymkaia

  Pleymkaia Pleymkaia er fra begynnelsen av 1900-tallet og var allmennings- og ekspedisjonskai på Bugøynes. På kaia ble fisk, dyrefôr og andre varer fra lokalbåten tatt i land. Det gamle pakkhuset, som var ekspedisjonslokale for lokalbåten, står fremdeles på kaia. Lokalbåten kunne bare legge til ved flo sjø. Ved fjære sjø måtte den ligge og vente ute på havna. På …

Continue reading  

Bugøynes – Lassigården

  Lassigården ble oppført rundt 1850, muligens i 1847, som handelshus for kjøpmannsfamilien Esbensen i Vadsø. Gården ble på norsk kalt Esbensengården, men kvenene kalte den på finsk Lassintalo etter handelsmannen Lars Esbensen. Den eldste delen av gården ble flyttet over fjorden fra Vadsø til Bugøynes, og ble handelsmannens bolig. Tilbygget ble oppført rett etter gjenoppbyggingen på Bugøynes. Her var …

Continue reading  

Sør-Varanger – Neiden kirke/Neiden church

  Neiden kirke er en langkirke fra 1902 i Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke. I 1898 ble det gjort en henvendelse til Kirke- og undervisningsdepartementet fra 26 familiefedre i Neiden, om å få oppført en kirke og anlagt en kirkegård i Neiden. Bare fire år senere sto kirken ferdig. Befolkningens ønske om å få en kirke var sammenfallende med myndighetenes ønske …

Continue reading  

Sør-Varanger – Labahågården – Neiden

  Labahågården Mikko Lapa-aho kom til Øvre Neiden i 1871, rydda jord og slo seg ned her. Han var fra Lidensalmi i Nord-Finland, men hadde under nødsåra der utvandret til Norge og registrert seg som fisker i Vadsø. Labahå er en fornorskning av Lapa-aho. På norsk betyr navnet Bogerud (av bog = skulder (på reinen) og -rud = rydning). Det …

Continue reading  

Sør-Varanger – Sankt Georgs (Chapel) kapell i Neiden

  Sankt Georgs kapell i Neiden i Finnmark er Finnmarks eldste kirkehus og det eldste ortodokse gudshus i Norge.Det er fra 1565 og ble bygd av Trifon. St Georgs kapell er en liten, lav tømmerbygning, kun 10 m². Kapellet er ikke bygget til liturgisk bruk, men nok tenkt som bønnehus og gravkapell. Kapellet har stor religiøs og historisk betydning for …

Continue reading  

Sør-Varanger – Minnebauta for russisk hjelp/ Memory bauta for Russian help

Endelig minnebauta i Sør-Varanger (Skrevet 25. oktober 2007 av nrk finnmark)   Finnmarkssendinga torsdag 25. oktober handler om det gode liv og avduking av en minnebauta i Kirkenes: Endelig, vel 60 år etter kom den lenge etterlengtede bautaen til minne om de omlag 3000 som bodde de siste krigsdagene i en av Sydvarangers store tunneller i Bjørnevatn. Det var stor …

Continue reading  

Sør-Varanger – Kirkenes kirke (church)

  Kirkenes kirke ble bygget i 1959. Den har 275 sitteplasser. Litt historie: I 1857 ble det bestemt å bygge en kirke på den sørlige siden av Varangerfjorden. Sognet skulle hete Syd-Varanger Sogn. Først var Svartaksla på Jakobsnessiden tenkt som tomt, men så ble det bestemt å bygge kirken på Piselvnes mellom Pasvikelven og Langfjorden. Etter at kirken kom dit …

Continue reading  

Sør-Varanger – Snøhotellet i Kirkenes/ Snowhotel in Kirkenes

  Her opplever man gjester som hyler av fryd og springer rundt med fotoapparat. De kappes om å ta bilder når kongekrabben serveres i den gamle, ombygde låven. Å besøke Snøhotellet i Kirkenes er en av de mange, store reislivsopplevelsene i Finnmark. Her har man gjennom år utviklet et rasjonelt opplevelseskonsept som inkluderer et hotell i snø og is preget …

Continue reading  

Sør-Varanger – Grenselandsmuseet, Kirkenes/ Border museum, Kirkenes

  På Grenselandmuseet forteller vi om Sør-Varanger som grenseområde og møtested. Faste utstillinger viser temaer som industribygging, krigshistorie og dagliglivet til grensefolket gjennom tidene. I tillegg finnes aktuelle skiftende utstillinger. Her er også museumsbutikk med variert utvalg og en lys og trivelig kafè. Bygget har en flott foajè som ofte brukes i forbindelse med kulturarrangementer. Utenfor finnes benker, lekeplass og …

Continue reading  

Sør-Varanger – John Andreas Savio

  John Andreas Savio (født 28. januar 1902 i Bugøyfjord ved Bugøynes, 60 km vest for Kirkenes, død 9. april 1938 på Ullevål sykehus) var en samisk kunstner. Han var den første samen som fikk sin egen utstilling i Nasjonalgalleriet. Han arbeidet vesentlig med tresnitt. Hans produksjon var forholdsvis stor, ca. 130 tresnitt, noen lino-snitt og et stort antall tegninger. …

Continue reading  

Sør-Varanger – Kong Oscars kapell

  Kong Oscar IIs kapell ligger ved Grense Jakobselv i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Kapellet ble reist som grensevern mot Russland, etter at russerne ikke hadde respektert den norske grensen etter grenseoppgangen i 1826. Det er ei langkirke i stein med 72 plasser. Det ble vigslet den 26. september 1869 av biskop Fredrik Waldemar Hvoslef, og restaurert i 1992. Arkitekt …

Continue reading  

Sør-Varanger – Andersgrotta

  Arbeidet med tilfluktsrommet Andersgrotta startet høsten 1941. Det var ingeniør Anders Elvebakk som ledet arbeidet, og som dermed var opphavet til navnet Andersgrotta. Den første tunnelen ble sprengt fra Tellef Dahlsgt., og arbeidet pågikk gjennom hele krigen. I det nedbrente Kirkenes fikk Andersgrotta en sentral plass i de hektiske oktoberdagene i 1944. Allerede ved 3-tiden om natta den 25. …

Continue reading  

Sør-Varanger – Russergrensen / Russian border

    Russergrensen er en populær betegnelse på riksgrensen mellom Norge og Russland. Den strekker seg 196 kilometer fra Treriksrøysen i Pasvikdalen, der Finland, Norge og Russland treffes, til Grense Jakobselv. To tredeler av grensen går langs elver og vassdrag, i hovedsak Pasvikelva og Jakobselva. Grenselandene Norge og Russland har om lag 230 operative soldater hver langs grensen. 412 grensemerker …

Continue reading  

Sør-Varanger – Strand Skoleinternat/ Strand boarding school

  Strand skoleinternat Strand skoleinternat ble bygget i 1905, og ble et symbol på styrking av norsk suverenitet i Pasvikdalen. Finsk var blitt svært utbredt i dalen, og det var også et sterkt behov for å ivareta det norske språket. Strand var gjennomfartsvei til Pasvikelva, og derfor var det naturlig at internatet ble bygd her. Reisende fra Kirkenes til Øvre …

Continue reading  

Sør Varanger – Loken

  Loken har en lang historie. Idag er det et tilrettelagt friluftsområde der lokalbefolkningen og tilreisende kan nyte et godt utbygget område slik at også rullestolbrukere kan sitte ved bredden og fiske.   Loken has a long history. Today it is a suitable recreation area where locals and visitors can enjoy a well-developed area so that wheelchair users can also …

Continue reading  

Sør-Varanger – Svanvik kirke (church)

  Svanvik kirke fra 1934, er en særpreget korskirke med kraftig takrytter over midten, oppført i upanelt laftet rundtømmer etter tegninger av arkitekt Harald Sund. Kirken er preget av en forenklet utgave av nasjonal nybarokk. Koret, som stikker ut i kirkerommets kryssparti, er omgitt av slanke, dreide stolper og baldakinen over alterpartiet er båret av søyler. Over midten av rommet …

Continue reading  

Sør-Varanger – Nordre Namdalen gård, Pasvik

    Grenda Namdalen fikk sitt navn etter Namdalen i Nord-Trøndelag, hjemstedet til Jens Chr. Eggen som var den første som slo seg ned her i 1854. Jens var ugift og etter noen år ansatte han Pernille Tollefsdatter som tjenestejente på gården. Namdalingen fant seg likevel ikke til rette på stedet, og etter noen år solgte han gården til Pernille …

Continue reading  

Sør-Varanger – Bjørklund gård, Pasvik

  I 1869 kom veiarbeideren Jon Pedersen Fætten fra Folldal i Nord-Østerdalen til Pasvik. To år seinere fikk han kjøpt en eiendom på Svanvik som fikk navnet Bjørklund. Gårdsnavnet er beskrivende, for gården ligger omgitt av frodig bjørkeskog langs jordene. Jon P. Fætten kom med den første norske innflytterbølgen til Pasvikdalen, og det var flere fra Folldal som fant veien …

Continue reading  

Sør-Varanger – Treriksrøysa

  Treriksrøys er en varde av stein som markerer punktet der grensene for tre land møtes. Det eneste som skiller denne spesielle grenserøysen ved en treriksgrense fra en ordinær grenserøys er at tre lands riksgrenser møtes i dette punktet og at denne grenserøysen derfor tilhører tre land i stedet for to, og derfor vil bære tre lands symboler. Derav betegnelsen …

Continue reading  

Kystdrakten/Coast costume

  For kystfolk fra nord til sør I løpet av årene fra 1989 har Kystdrakten slått seg ned langs hele den norske kyststripa fra Halden i Sør til Kirkenes i nord. Seleskjørt og sjal leveres i 100% ullstoff og skjorta i hvit bomullslerret. Skjørtet er mellomgrått med mørkebl ått sjal og belte. Skjørt og lomme er kantet med mørkeblått ullstoff …

Continue reading  

Kvendrakta/Kven costume

Idéen om en egen kvendrakt kom fra ”kvenkunstneren” fra Nord-Troms, Jens Stark i 1995 Han ønsket at også kvenene skulle ha en egen drakt som de kunne bruke i 17. mai, barnedåp, konfirmasjon, bryllup eller andre festsammenhenger der det er vanlig å bruke bunad. Kvendrakten skulle vise bærerens identitet og etniske bakgrunn. The idea for the costume came from «The Kven …

Continue reading  

Polarnatt – Mørketid/ Polar Night

  I siste halvdel av november forsvinner sola under horisonten og vi som bor nord for polarsirkelen omsluttes av polarnatten. Ingen sol før mot slutten av januar: mørketid. Vi får en tid med sollyset vendt opp mot himmelen som farger den rosa. Skyene blir også lyserøde. Plutselig eksploderer himmelen i nordlys og en trolsk stemning tar overhånd. Slik har vi det …

Continue reading  

Hurtigruta/ Coastal Streamer

Ruteplan for Hurtigruta/ Timetable for Hurtigruta (coastal streamer): https://www.hurtigruten.no/praktisk-informasjon/ruteplan/   Hurtigruta går mellom Bergen i sør til Kirkenes i nord. Den går innom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Kjøllefjord, Honningsvåg, Havøysund, Hammerfest, Øksfjord og videre sørover. Hvert sted har en Hurtigrute på syd og en på nord hver dag (bortsett fra Vadsø som bare har anløp på tur nordover). …

Continue reading  

Midnattsol/Midnight sun

Midnattsol kan du se fra mai til slutten av juli. The midnight sun can be seen from the month of May til the end of July. Bildekilde: Wikipedia / Image source: Wikipedia Midnattssol ved Nordkapplatået i Finnmark Kart som viser den nordlige polarsirkelen markert som en stipla sirkel. Midnattssol inntreffer om sommeren mellom vårjevndøgn og høstjevndøgn i områdene mellom polarsirklene …

Continue reading  

Nordlys/ Aurora polaris

Nordlyset/ Aurora polaris Aurora polaris (polarlys) er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt, med store elektriske utladninger som slynger elektriske ladete partikler mot Jorden. Partiklene er elektroner og protoner som danner lys når de kolliderer med gassene i jordas atmosfære. Elektronene i gassene gir ut energi i form av elektromagnetisk stråling. Polarlyset befinner seg i …

Continue reading  

Finnmarksløpet

  I begynnelsen på mars er det liv og røre i Finnmark da det prestisjetunge Finnmarksløpet går av stabelen. Hovedløpet går fra Alta, – over Finnmarksvidda og opp mot russergrense og tilbake igjen. En strekning på over 1200 km. Samtidig er det festivaltid i Finnmark og man feirer at vinteren er på hell og lyset er tilbake. Finnmarksløpet er et …

Continue reading